Polityka prywatności

Klauzula Informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. informuję, iż:
1. Administratorem Danych Osobowych jest:
Przedszkole nr 9, ul. Okrężna 17, 41-100 Siemianowice Śl.,
tel. 32 228 39 39, e-mail: przedszkole9@siemianowice.pl
2. Reprezentantem Administratora Danych Osobowych jest: Dyrektor Monika Korfanty
3. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Radosław Schejbal, tel. 604 854 702, e-mail:
kontakt@iodo.edu.pl
4. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celu realizacji zadań określonych przepisami
prawa w tym wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym.
Podstawy prawne przetwarzania:
– Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
– Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
– Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
– Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej
– Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia
przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności
wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji
5. Odbiorcami danych osobowych będą: organ nadrzędny Urząd Miasta Siemianowice Śląskie oraz firmy i
osoby, z którymi współpracuje Administrator, w zakresie: obsługi BHP, zabezpieczenia informatycznego,
zapewnienia pomocy przedlekarskiej, ubezpieczenia NNW.
6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: do 90 dni od dnia zakończenia współpracy
(nauki) z Administratorem Danych, oraz do celów archiwalnych przez czas określony przepisami prawa.
8. Prawa przysługujące osobie, której dane są przetwarzane:
Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) oraz prawo
do wniesienia skargi do Organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego
dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (UE 2016/679).
9. Podanie danych osobowych w celu realizacji zadań objętych przepisami prawa jest niezbędne. W
niniejszym przypadku jest wymogiem ustawowym oraz warunkiem realizacji zadań realizowanych w
interesie publicznym.
10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie nie będzie stosowane do przetwarzanych
danych

English idioms by theidioms.com

Skip to content