Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Przedszkole Nr 9
zobowiązuje się zapewnić dostępność strony swojej strony internetowej zgodnie z
ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych
podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony
internetowej: https://p9siemianowice.pl
Data publikacji strony internetowej: 2014 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji:
17.06.2022 r.
Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej
stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Wśród niezgodności należy
wymienić m. in.:
 nie wszystkie obrazy (zdjęcia) posiadają tekst alternatywny pozwalający za poznać się z
treścią obrazu,
 brak tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne,
Wyłączenia:
 strona została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności
Skróty klawiaturowe
Na stronie Przedszkola Nr 9 można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
Data sporządzenia 24 .03.2021
Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Oświadczenie sporządzono dnia: 24 .03.2021
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Monika Korfanty, e e-mail : przedszkole9@siemianowice.pl pl, tel: 32 2283 939 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej cyfrowo oraz składać żądania zapewnienia dostępności cyfrowej.
Informacje na temat procedury
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich:administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.plwww.rpo.gov.pl
Dostępność architektoniczna
 Wjazd na teren przedszkola znajduje się od strony ulicy Okrężnej oraz ulicy Lipowej
 Przedszkole nie posiada miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 Budynek nie posiada podjazdu do wejścia głównego przedszkola przystosowanego dla osób niepełnosprawnych. Drzwi wejściowe otwierane są ręcznie.
 Budynek posiada trzy kondygnacje (2 naziemne i 1 podziemna) aby przemieścić się między kondygnacjami trzeba pokonać schody.
 Na terenie budynku brak wind, pochylni, platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych.
 Możliwość wejścia z psem asystującym po poinformowaniu osób wpuszczających na teren przedszkola.
 W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 Przedszkole nie posiada tłumacza języka migowego w miejscu i online.
 Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji jest dyrektor oraz nauczyciel wz dyrektora przedszkola lub osoba wyznaczona przez organ prowadzący
Aplikacje mobilne
Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej

English idioms by theidioms.com

Skip to content