Standardy Ochrony Małoletnich

Załącznik nr 1 – do Zarządzenia dyrektora Przedszkola nr 9
w Siemianowicach Śląskich

STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH

obowiązujące w Przedszkolu nr 9
W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH
UL. OKRĘŻNA 17

WSTĘP

Standardy ochrony dzieci uznajemy za konieczny element funkcjonowania przedszkola, ponieważ dzięki nim placówka troszczy się o dobro każdego dziecka, zabezpiecza personel. Większa świadomość zagrożeń pozwala efektywniej im zapobiegać i w konsekwencji skuteczniej tworzyć środowisko wolne od czynników, które mogą doprowadzić do naruszenia praw dziecka. Standardy dają pracownikom jasność w zakresie zachowań niedozwolonych względem dzieci, jak również w sposób przejrzysty informują o oczekiwanej reakcji w przypadku obaw o ich bezpieczeństwo. Ponadto poprzez wdrożenie standardów instytucja kieruje na zewnątrz jednoznaczny komunikat na temat swojego zaangażowania w ochronę dzieci przed krzywdzeniem

ROZDZIAŁ I
STANDARD I – POLITYKA

Przedszkole nr 9 w Siemianowicach Śląskich ustanowiło i wprowadziło w życie Politykę Ochrony Dzieci Przed Krzywdzeniem.

Realizacja tego standardu oznacza, że w instytucji w sposób kompleksowy i systemowy podjęto wdrażanie standardów ochrony dzieci poprzez opracowanie i wprowadzenie wżycie Polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem. Dokument ten zawiera jasne wytyczne dotyczące tego, jak w instytucji przeciwdziałać naruszaniu praw dzieci, jak tworzyć środowisko przyjazne i bezpieczne dzieciom oraz jakie kroki podjąć w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa dzieci. Ustanowienie Polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem jest komunikatem zarówno dla personelu instytucji, jak i dla przebywających w niej dzieci oraz ich opiekunów, że w codziennej pracy placówki realizowane są takie wartości, jak dobro dziecka oraz jego prawo do życia w bezpiecznym i zapewniającym rozwój otoczeniu

§ 1
Standardy podstawowe:
1. „Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem” dotyczy całego personelu (pracowników, współpracowników, stażystów i wolontariuszy – na wszystkich szczeblach organizacji).
2. Organ zarządzający organizacją/instytucją zatwierdził Politykę, a za jej wdrażanie i nadzorowanie odpowiada kierownictwo organizacji/instytucji.
3. Kierownictwo organizacji/instytucji wyznaczyło osobę odpowiedzialną za monitoring realizacji Polityki. Rola, zadania oraz kwalifikacje tej osoby są jasno określone.
4. Polityka jasno i kompleksowo określa:
a. zasady bezpiecznej rekrutacji personelu,
b. sposób reagowania w organizacji/instytucji na przypadki podejrzenia, że dziecko doświadcza krzywdzenia i zasady prowadzenia rejestru interwencji,
c. zasady bezpiecznych relacji personel–dziecko i dziecko–dziecko,
d. zasady bezpiecznego korzystania z Internetu i mediów elektronicznych,
e. zasady ochrony wizerunku i danych osobowych dzieci.
5. Polityka jest opublikowana i szeroko promowana wśród całego personelu, rodziców i dzieci, a po-szczególne grupy są z nią aktywnie zapoznawane poprzez działania edukacyjne i informacyjne.

§ 2
Wskaźniki realizacji standardu
1. Dokument Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem ustanowiony w instytucji, zawierający wszystkie wymagane zapisy, został podpisany przez przedstawiciela placówki oraz przedstawiciela Rady Rodziców.
2. Oświadczenie o znajomości Polityki i zobowiązaniu do jej przestrzegania zostało podpisane przez cały personel, a każda nowozatrudniona osoba jest zobowiązana do zapoznania się z obowiązującą Polityką, co potwierdza podpisane oświadczenie.
3. Wyznaczono osobę odpowiedzialną za monitoring realizacji Polityki, której rola, zadania oraz kwalifikacje są jasno określone. W sposób przyjęty w danej instytucji podano do wiadomości per-sonelu, dzieci oraz opiekunów, kto jest tą osobą wraz z informacją jak się z nią skontaktować.
4. Tekst Polityki został opublikowany na stronie internetowej instytucji oraz jest dostępny w widocznym miejscu w jej siedzibie. Polityka jest szeroko promowana wśród całego personelu, opiekunów i dzieci poprzez działania informacyjne oraz edukacyjne, dostosowane do poszczególnych grup od-biorców, np. opracowana jest wersja Polityki w formie zrozumiałej dla dzieci.

ROZDZIAŁ II
STANDARD II – PERSONEL

Organizacja/instytucja monitoruje, edukuje i angażuje swoich pracowników w celu zapobiegania krzywdzeniu dzieci.

Realizacja tego standardu oznacza, że poprzez wprowadzenie w instytucji zasad bezpiecznej rekrutacji oraz bezpiecznych relacji personelu z dzieckiem podjęto odpowiednie kroki, by minimalizować ryzyko krzywdzenia dziecka, wynikające z okoliczności sprzyjających potencjalnym sprawcom: słabej kontroli, dostępności i możliwości. Przyjęcie tego standardu wskazuje również, że wszystkie osoby pracujące z dziećmi lub działające na ich rzecz mają dostęp do szkoleń, które są pomocne w zdobyciu kompetencji niezbędnych do zapewnienia dzieciom ochrony i przeciwdziałania zagrożeniom. Wdrożenie tego standardu jest ponadto sygnałem, że w instytucji zatrudniono przygotowany merytorycznie i sprawdzony personel, a dzieci i opiekunowie mają możliwość poszerzenia swojej wiedzy na temat ochrony przed krzywdzeniem.

§ 3
Standardy podstawowe:
1. W ramach rekrutacji członków personelu pracujących z dziećmi prowadzona jest ocena przygotowania kandydatów do pracy z dziećmi oraz w miarę możliwości sprawdzane są ich referencje.
2. Organizacja/instytucja uzyskała o każdym nowozatrudnionym członku personelu dane z Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym oraz informacje z Krajowego Rejestru Karnego i rejestrów karalności państw trzecich w zakresie określonych przestępstw (lub odpowiadających im czynów zabronionych w przepisach prawa obcego) lub zostało podpisane oświadczenie o niekaralności oraz oświadczenie, iż dana osoba nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym. Dany pracownik będzie zobowiązany do oświadczenia, że przedłożone przez niego/nią informacje są zgodne ze stanem faktycznym i mogą być przez niego/nią udokumentowane. Za każdym razem pracownik będzie zobowiązany do podpisania własnoręcznie, że jest świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
3. Określone są zasady bezpiecznych relacji całego personelu organizacji/instytucji z dziećmi, wskazujące, jakie zachowania w organizacji są niedozwolone, a jakie pożądane w kontakcie
z dzieckiem.
4. Organizacja/instytucja zapewnia swoim pracownikom podstawową edukację na temat ochrony dzieci przed krzywdzeniem i pomocy dzieciom w sytuacjach zagrożenia, w zakresie:
a. rozpoznawania symptomów krzywdzenia dzieci,
b. procedur interwencji w przypadku podejrzeń krzywdzenia,
c. odpowiedzialności prawnej pracowników placówki zobowiązanych do podejmowania interwencji,
d. procedury Niebieskie Karty.

§ 4
Standardy uzupełniające:
1. Cały personel organizacji/instytucji pracujący z dziećmi i ich opiekunami jest przygotowany, by edukować:
a. dzieci na temat ochrony przed przemocą i wykorzystywaniem,
b. opiekunów dzieci na temat wychowania dzieci bez przemocy oraz chronienia ich przed przemocą i wykorzystywaniem
2. Personel dysponuje materiałami edukacyjnymi dla dzieci i dla rodziców oraz aktywnie je wykorzystuje.

§ 5
Wskaźniki realizacji standardu
1. Zasady bezpiecznej rekrutacji zostały przyjęte w instytucji i są stosowane w odniesieniu do każdego stanowiska wymagającego kontaktu z dziećmi.
2. Zasady bezpiecznych relacji pracowników z dziećmi zostały przyjęte w instytucji – podpisane przez przedstawiciela placówki oraz przedstawiciela Rady Rodziców i udostępnione w postaci cyfrowej lub papierowej.
3. Plan szkoleniowo-edukacyjny na dany rok został opracowany oraz jest aktywnie wdrażany.
4. Personel instytucji posiada wiedzę w zakresie: rozpoznawania czynników ryzyka i symptomów krzywdzenia dzieci, prawnych aspektów ochrony dzieci, przemocy rówieśniczej, zapewniania bezpieczeństwa dzieciom i podejmowania działań profilaktycznych i interwencyjnych.
5. Instytucja udostępnia materiały edukacyjne dla dzieci oraz scenariusze zajęć, na podstawie których personel może prowadzić warsztaty na temat przeciwdziałania krzywdzeniu i zapewniania bezpieczeństwa dzieci.
6. Zajęcia edukacyjne dla dzieci w zakresie praw dziecka, ochrony przed przemocą i wykorzystywaniem (w tym również w Internecie) zostały wpisane do planu wychowawczego placówki.
7. Instytucja udostępnia w miarę możliwości dzieciom materiały edukacyjne (broszury, ulotki, książki) dotyczące ich praw, ochrony przed zagrożeniami przemocą i wykorzystywaniem.
8. Instytucja zapewnia opiekunom dostęp do danych kontaktowych placówek zapewniających pomoc i opiekę w trudnych sytuacjach życiowych oraz do przydatnych informacji dotyczących możliwości podnoszenia umiejętności wychowawczych i ochrony dzieci przed krzywdzeniem.

ROZDZIAŁ III
STANDARD III – PROCEDURY

W organizacji/instytucji funkcjonują procedury zgłaszania podejrzenia oraz podejmowania interwencji w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dziecka.

Realizacja tego standardu oznacza, że w instytucji istnieje procedura opisująca krok po kroku, jak i komu zgłaszać podejrzenie krzywdzenia dziecka oraz w jaki sposób podejmowana jest decyzja o interwencji w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa dzieci. Jasne wytyczne nie tylko w przejrzysty sposób regulują działania personelu, ale pozwalają też uniknąć rozproszenia odpowiedzialności, wspierają uważność na dobrostan dziecka i zmniejszają ryzyko wynikające z sytuacji, w której niezgłoszenie niepokojących sygnałów może doprowadzić do dalszego krzywdzenia dziecka lub wręcz przyczynić się do jego śmierci.

§ 6
Standardy podstawowe:
1. Przedszkole wypracowało procedury, które określają krok po kroku, jakie działanie należy podjąć w sytuacji krzywdzenia dziecka lub zagrożenia jego bezpieczeństwa ze strony personelu organizacji, członków rodziny, rówieśników i osób obcych
2. Przedszkole dysponuje danymi kontaktowymi lokalnych instytucji i organizacji, które zajmują się interwencją i pomocą w sytuacjach krzywdzenia dzieci (policja, sąd rodzinny, centrum interwencji kryzysowej, ośrodek pomocy społecznej, placówki ochrony zdrowia) oraz zapewnia do nich dostęp wszystkim pracownikom.
3. W Przedszkolu wyeksponowane są informacje dla dzieci na temat możliwości uzyskania pomocy w trudnej sytuacji, w tym numery bezpłatnych telefonów zaufania dla dzieci i młodzieży.

§ 7
Wskaźniki realizacji standardu
1. Zarówno pracownicy, jak i dzieci wiedzą, do kogo należy skierować informację o podejrzeniu krzywdzenia dziecka.
2. W instytucji opracowano procedurę określającą krok po kroku, jakie działanie należy podjąć w sytuacji krzywdzenia dziecka lub zagrożenia jego bezpieczeństwa ze strony personelu organizacji, członków rodziny, rówieśników i osób trzecich. Procedura zawiera też informacje o ofercie wsparcia dostępnej dla poszkodowanego dziecka.
3. Wszyscy pracownicy mają dostęp do spisu instytucji i organizacji, które zajmują się interwencją i pomocą w sytuacjach krzywdzenia dzieci (policja, sąd rodzinny, centrum interwencji kryzysowej, ośrodek pomocy społecznej, placówki ochrony zdrowia) wraz z danymi kontaktowymi.
4. W widocznym miejscu w przedszkolu wyeksponowane są informacje dla dzieci na temat możliwości uzyskania pomocy w trudnej sytuacji, w tym numery bezpłatnych telefonów zaufania dla dzieci i młodzieży.
5. Opracowany jest model zbierania i dokumentowania sygnałów o niepokojących sytuacjach.

ROZDZIAŁ IV
STANDARD III – MONITORING

Organizacja/instytucja monitoruje i okresowo weryfikuje zgodność prowadzonych działań z przyjętymi standardami ochrony dzieci.

Realizacja tego standardu oznacza, że Polityka ochrony dzieci jest w Przedszkoli żywym dokumentem podlegającym bieżącej weryfikacji i aktualizowanym, jeśli wymaga tego dobro dzieci. Takie podejście zwiększa zaangażowanie i poczucie odpowiedzialności personelu, ponieważ umożliwia pracownikom sprawdzanie stopnia znajomości zasad i procedur, a także pozwala rozstrzygnąć ewentualne niejasności czy niespójności w regulacjach wprowadzonych w instytucji. Skierowanie pytania o to, jak dzieci postrzegają swoje bezpieczeństwo i obowiązujące w przedszkolu standardy ochrony dzieci, nie tylko uwzględnia ich głos, ale zapewnia im również podmiotowość w działaniach, których są adresatami. Z kolei włączenie opiekunów w proces ewaluacji przyjętych standardów jest ważnym komunikatem mówiącym o tym, że są oni partnerem instytucji w tworzeniu bezpiecznego środowiska dla dzieci.

§ 8
Standardy podstawowe:
1. Przyjęta Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem, jest weryfikowana – przynajmniej raz w roku, ze szczególnym uwzględnieniem analizy sytuacji związanych z wystąpieniem zagrożenia bezpieczeństwa dzieci.
2. Pod koniec roku szkolnego opracowywane jest sprawozdanie z realizacji standardów ochrony dzieci w placówce. Osoby odpowiedzialne za monitorowanie standardów ochrony dzieci uczestniczą w spotkaniach i warsztatach dotyczących owego tematu.
3. Osobami odpowiedzialnymi za Standardy Ochrony Dzieci przed krzywdzeniem, wprowadzaniem wszelakich zmian, monitorowaniem ich poprawności są: Pani mgr Dagmara Drabik, Pani mgr Katarzyna Karkus. Dyrektor przedszkola wprowadza do Standardów niezbędne zmiany i ogłasza personelowi nowe brzmienie Standardów Ochrony Małoletnich przed Krzywdzeniem.
4. Dokumentację związaną z realizacją zapisów Standardów ochrony małoletnich przed krzywdzeniem przechowuje się zgodnie z zasadami Polityki Ochrony Danych Osobowych w Przedszkolu nr 9 w Siemianowicach Śląskich. Miejscem przechowywania jest gabinet dyrektora placówki.

§ 9
Standardy uzupełniające:
1. W ramach weryfikacji polityki Przedszkole konsultuje się z dziećmi i ich rodzicami/opiekunami prawnymi.

§ 10
Wskaźniki realizacji standardu
1. Wewnętrzne sprawozdanie z realizacji Polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem w placówce jest opracowywane raz w roku przez osobę odpowiedzialną za wdrażanie standardów.
W sprawozdaniu uwzględnione są głosy personelu, dzieci i ich opiekunów.
2. Sytuacje związane z zagrożeniem bezpieczeństwa dzieci są poddawane analizie, a wnioski i re-komendacje zawarte są w corocznym sprawozdaniu. Na bazie sprawozdania co roku aktualizowana jest strategia wdrażania standardów ochrony dzieci.

ROZDZIAŁ V
WDRAŻANIE STANDARDÓW OCHRONY DZIECI

§ 11
Diagnoza aktualnej sytuacji i opracowanie strategii wdrożeniowej, zawierająca nw. elementy:
1. opracowanie Polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem,
2. wdrożenie Polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem – ustalenie kto, gdzie, kiedy podejmie określone działania,
3. upowszechnianie Polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem – ustalenie, w jaki sposób poinformuje się o niej osoby zainteresowane,
4. realizacja działań ustalonych w Polityce ochrony dzieci przed krzywdzeniem,
5. analiza i ocena podejmowanych działań.

§ 12
Wstępna faza wdrażania standardów ochrony dzieci przed krzywdzeniem – audyt wewnętrzny w przedszkolu i ocena ryzyka
1. Audyt ma ułatwić diagnozę aktualnego stanu realizacji standardów w danej instytucji.
2. Ocena ryzyka pozwala na podjęcie namysłu nad potencjalnymi trudnościami w procesie wdrażania standardów i sposobami ich rozwiązania.
3. Do oceny funkcjonowania placówki poprzez określenie jej mocnych i słabych stron oraz obszarów, w których można dokonać zmian lub poprawek, wykorzystane będzie narzędzie dostępne na stronie standardy.fdds.pl.

 

POLITYKA
OCHRONY DZIECI PRZED KRZYWDZENIEM
obowiązująca w Przedszkolu nr 9
w Siemianowicach Śląskich
ul. Okrężna 17, 41- 100 Siemianowice Śląskie

PREAMBUŁA

Nadrzędną zasadą wszystkich działań podejmowanych przez pracowników placówki jest działanie dla dobra dziecka i w jego najlepszym interesie. Pracownik placówki traktuje dziecko z szacunkiem oraz uwzględnia jego potrzeby. Niedopuszczalne jest stosowanie przez pracownika wobec dziecka przemocy w jakiejkolwiek formie. Pracownik placówki, realizując te cele, działa w ramach obowiązującego prawa, przepisów wewnętrznych danej placówki oraz swoich kompetencji.

ROZDZIAŁ I
OBJAŚNIENIE TERMINÓW

§ 1
1. Pracownikiem placówki jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia.
2. Dzieckiem/Małoletnim jest każda osoba do ukończenia 18 roku życia.
3. Rodzicem/Opiekunem dziecka jest osoba uprawniona do reprezentacji dziecka, w szczególności jego rodzic lub opiekun prawny. W myśl niniejszego dokumentu opiekunem jest również rodzic zastępczy.
4. Zgoda rodzica/opiekuna dziecka oznacza zgodę co najmniej jednego z rodziców dziecka. Jednak
w przypadku braku porozumienia między rodzicami dziecka należy poinformować rodziców
o konieczności rozstrzygnięcia sprawy przez sąd rodzinny.
5. Krzywdzenie dziecka to każde zamierzone lub niezamierzone działanie osoby dorosłej, które ujemnie wpływa na rozwój fizyczny lub psychiczny dziecka (definicja WHO). Przez krzywdzenie dziecka należy rozumieć popełnienie czynu zabronionego lub czynu karalnego na szkodę dziecka przez jakąkolwiek osobę, w tym pracownika placówki, lub zagrożenie dobra dziecka, w tym jego zaniedbywanie.
6. Osoba odpowiedzialna za Internet to wyznaczony przez kierownictwo placówki pracownik, sprawujący nadzór nad korzystaniem z Internetu przez dzieci na terenie placówki oraz nad bezpieczeństwem dzieci w Internecie.
7. Osoba odpowiedzialna za Politykę Ochrony Dzieci przed Krzywdzeniem to wyznaczony przez kierownictwo placówki pracownik sprawujący nadzór nad realizacją Polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem w Przedszkolu nr 9 w Siemianowicach Śląskich.
8. Dane osobowe dziecka to wszelkie informacje umożliwiające identyfikację dziecka.

ROZDZIAŁ II
ROZPOZNAWANIE I REAGOWANIE NA CZYNNIKI RYZYKA KRZYWDZENIA DZIECI

§ 2
1. Pracownicy placówki posiadają wiedzę (są przeszkoleni) i w ramach wykonywanych obowiązków zwracają uwagę na czynniki ryzyka i symptomy krzywdzenia dzieci.
2. W przypadku zidentyfikowania czynników ryzyka pracownicy placówki podejmują rozmowę
z rodzicami, przekazując informacje na temat dostępnej oferty wsparcia i motywując ich do szukania dla siebie pomocy.
3. Pracownicy monitorują sytuację i dobrostan dziecka.
4. Pracownicy znają i stosują zasady bezpiecznych relacji personel–dziecko i dziecko–dziecko ustalone w placówce. Rozpoczynając pracę w placówce wszyscy pracownicy personelu zapoznają się z Polityką w zakresie ochrony dzieci przed krzywdzeniem, co potwierdzają podpisem. Zasady stanowią Załącznik nr 1 do niniejszej Polityki.
5. Rekrutacja pracowników placówki odbywa się zgodnie z zasadami bezpiecznej rekrutacji personelu. W zasadach rekrutacji i zatrudniania pracowników w placówce przewidziany jest obowiązek składania przez pracownika oświadczenia o niekaralności za przestępstwa seksualne (rozdz. XXV k.k.) oraz za przestępstwa z użyciem przemocy na szkodę małoletniego. Zasady stanowią Załącznik nr 2 do niniejszej Polityki.
6. W przypadkach podejrzenia zagrożenia bezpieczeństwa lub krzywdzenia dziecka ze strony pracowników placówki zawsze podejmowane są działania określone w Polityce Ochrony Dzieci przed Krzywdzeniem.
7. W placówce dostępne są materiały edukacyjne dla Rodziców w zakresie: wychowania dzieci bez przemocy oraz ochrony ich przed przemocą i wykorzystywaniem ( w tym również w Internecie).
8. W placówce dostępne są materiały edukacyjne dla Dzieci w zakresie: wychowania dzieci bez przemocy oraz ochrony ich przed przemocą i wykorzystywaniem ( w tym również w Internecie). Prawa Dziecka w wersji skróconej – obrazkowej.

ROZDZIAŁ III
PROCEDURY INTERWENCJI W PRZYPADKU KRZYWDZENIA DZIECKA

§ 3
Pracownicy placówki i rodzice mają łatwy dostęp do danych kontaktowych placówek i instytucji zajmujących się ochroną dzieci i zapewniających pomoc i opiekę w nagłych przypadkach. Dzieci otrzymują informację do kogo i gdzie mogą się zwrócić o pomoc i radę w wypadku krzywdzenia, wykorzystania. W szczególności powszechnie dostępna jest informacja o anonimowych telefonach zaufania dla dzieci.
W przypadku podjęcia przez pracownika placówki podejrzenia, że dziecko jest krzywdzone, pracownik ma obowiązek sporządzenia notatki służbowej i przekazania uzyskanej informacji (do wyboru) wychowawcy/pedagogowi/psychologowi/kierownictwu placówki.

§ 4
1. Pedagog/psycholog/dyrektor wzywa opiekunów dziecka, którego krzywdzenie podejrzewa, oraz informuje ich o podejrzeniu.
2. Pedagog/psycholog powinien sporządzić opis sytuacji przedszkolnej i rodzinnej dziecka na podstawie rozmów z dzieckiem, nauczycielami, wychowawcą i rodzicami, oraz plan pomocy dziecku.
3. Plan pomocy dziecku powinien zawierać wskazania dotyczące
a. podjęcia przez placówkę działań w celu zapewnienia dziecku bezpieczeństwa, w tym zgłoszenie podejrzenia krzywdzenia do odpowiedniej placówki;
b. wsparcia, jakie placówka zaoferuje dziecku;
c. skierowania dziecka do specjalistycznej placówki pomocy dziecku, jeżeli istnieje taka potrzeba.

§ 5
1. W przypadkach bardziej skomplikowanych sytuacji (dotyczących wykorzystywania seksualnego oraz znęcania się fizycznego i psychicznego) kierownictwo placówki powołuje zespół interwencyjny, w skład którego mogą wejść: pedagog/psycholog, nauczyciel dziecka, dyrekcja placówki, inni pracownicy mający wiedzę o krzywdzeniu dziecka lub o dziecku (dalej określani jako: zespół interwencyjny). Ze spotkania sporządza się protokół.
2. Zespół interwencyjny sporządza plan pomocy dziecku, spełniający wymogi określone w § 4 pkt. 3 Polityki, na podstawie opisu sporządzonego przez pedagoga/psychologa przedszkolnego oraz innych, uzyskanych przez członków zespołu, informacji.
a. W przypadku gdy podejrzenie krzywdzenia zgłosili opiekunowie dziecka, powołanie zespołu jest obligatoryjne. Zespół interwencyjny wzywa rodziców/opiekunów dziecka na spotkanie wyjaśniające, podczas którego może zaproponować rodzicom/opiekunom zdiagnozowanie zgłaszanego podejrzenia w zewnętrznej, bezstronnej instytucji. Ze spotkania sporządza się protokół.

§ 6
1. Plan pomocy dziecku jest przedstawiany przez pedagoga/psychologa opiekunom z zaleceniem współpracy przy jego realizacji.
2. Pedagog/psycholog informuje opiekunów o obowiązku placówki zgłoszenia podejrzenia krzywdzenia dziecka do odpowiedniej instytucji (prokuratura/policja lub sąd rodzinny, ośrodek pomocy społecznej bądź przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego – procedura „Niebieskiej Karty” – w zależności od zdiagnozowanego typu krzywdzenia i skorelowanej z nim interwencji).
3. Po poinformowaniu rodziców/opiekunów przez pedagoga/psychologa – zgodnie z punktem poprzedzającym – kierownictwo placówki składa zawiadomienie o podejrzeniu przestępstwa do prokuratury/policji lub wniosek o wgląd w sytuację rodziny do sądu rejonowego, wydziału rodzinnego i nieletnich, ośrodka pomocy społecznej lub przesyła formularz „Niebieska Karta – A” do przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego.
4. Dalszy tok postępowania leży w kompetencjach instytucji wskazanych w punkcie poprzedzającym.
5. W przypadku gdy podejrzenie krzywdzenia zgłosili rodzice/opiekunowie dziecka, a podejrzenie to nie zostało potwierdzone, należy o tym fakcie poinformować rodziców/opiekunów dziecka na piśmie.

§ 7
1. Z przebiegu interwencji sporządza się kartę interwencji. Kartę załącza się do akt osobowych dziecka. Wzór karty stanowi Załącznik nr 6 do niniejszej Polityki.
2. Wszyscy pracownicy placówki i inne osoby, które w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych podjęły informację o krzywdzeniu dziecka lub informacje z tym związane, są zobowiązane do zachowania tych informacji w tajemnicy, wyłączając informacje przekazywane uprawnionym instytucjom w ramach działań interwencyjnych.

ROZDZIAŁ IV
ZASADY OCHRONY WIZERUNKU DZIECKA

§ 8
1. Placówka zapewnia najwyższe standardy ochrony danych osobowych dzieci zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Placówka, uznając prawo dziecka do prywatności i ochrony dóbr osobistych, zapewnia ochronę wizerunku dziecka.
3. W placówce organizowane są zajęcia edukacyjne dla dzieci w zakresie: praw dziecka oraz ochrony przed przemocą i wykorzystywaniem (w tym również w Internecie). O formie tych zajęć decyduje placówka (e-learning, zajęcia z wychowawcą oddziału, warsztaty, warsztaty z rodzicami).
4. W placówce dostępne są materiały edukacyjne dla dzieci w zakresie: praw dziecka oraz ochrony przed zagrożeniami przemocą i wykorzystywaniem (w ty również w Internecie).
5. W placówce organizowane są zajęcia edukacyjne dla dzieci w zakresie: praw dziecka oraz ochrony przed przemocą i wykorzystywaniem (w tym również w Internecie). O formie tych zajęć decyduje placówka (e-learning, zajęcia z wychowawcą oddziału, warsztaty, warsztaty z rodzicami).
W placówce dostępne są materiały edukacyjne dla dzieci w zakresie: praw dziecka oraz ochrony przed zagrożeniami przemocą i wykorzystywaniem (w ty również w Internecie).
Wytyczne dotyczące zasad publikacji wizerunku dziecka stanowią Załącznik nr 7 do niniejszej POLITYKI.

§ 9
1. Pracownikowi placówki nie wolno umożliwiać przedstawicielom mediów utrwalania wizerunku dziecka (filmowanie, fotografowanie, nagrywanie głosu dziecka) na terenie placówki bez pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego dziecka.
2. W celu uzyskania zgody, o której mowa powyżej, pracownik placówki może skontaktować się
z rodzicem/opiekunem dziecka i ustalić procedurę uzyskania zgody. Niedopuszczalne jest podanie przedstawicielowi mediów danych kontaktowych do rodzica/opiekuna dziecka – bez wiedzy
i zgody tego opiekuna.
3. Jeżeli wizerunek dziecka stanowi jedynie szczegół całości, takiej jak: zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza, zgoda rodzica lub opiekuna prawnego na utrwalanie wizerunku dziecka nie jest wymagana.

§ 10
1. Upublicznienie przez pracownika placówki wizerunku dziecka utrwalonego w jakiejkolwiek formie (fotografia, nagranie audio-wideo) wymaga pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego dziecka. Dobrą praktyką jest również pozyskiwanie zgód samych dzieci. Zgoda na publikację wizerunku dziecka na portalu społecznościowym przedszkola, na stronie internetowej przedszkola, czy na stronie internetowej Urzędu Miasta, podpisywana jest na pierwszym zebraniu we wrześniu.
2. Pisemna zgoda, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać informację, gdzie będzie umieszczony zarejestrowany wizerunek i w jakim kontekście będzie wykorzystywany (np. że umieszczony zostanie na stronie przedszkola w celach promocyjnych).

ROZDZIAŁ V
ZASADY DOSTĘPU DZIECI DO INTERNETU

§ 11
1. Placówka, zapewniając dzieciom dostęp do Internetu, jest zobowiązana podejmować działania zabezpieczające dzieci przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju – załącznik nr 8; w szczególności należy zainstalować i aktualizować oprogramowanie zabezpieczające.
2. Na terenie placówki dostęp dziecka do Internetu możliwy jest:
a. pod nadzorem pracownika przedszkola na zajęciach edukacyjnych, na których wykorzystuje się sprzęt multimedialny.
3. W przypadku dostępu realizowanego pod nadzorem pracownika placówki, pracownik placówki ma obowiązek informowania dzieci o zasadach bezpiecznego korzystania z Internetu. Pracownik placówki czuwa także nad bezpieczeństwem korzystania z Internetu przez dzieci podczas zajęć.
4. W miarę możliwości osoba odpowiedzialna za Internet, korzystająca z Internetu w pracy z dziećmi przeprowadza z przedszkolakami krótkie szkolenia dotyczące bezpiecznego korzystania
z Internetu. Dzieci przedszkolne korzystają z tablicy multimedialnej wyłącznie w obecności nauczyciela.
5. W miarę możliwości osoba odpowiedzialna za Internet, korzystająca z Internetu w pracy z dziećmi przeprowadza z przedszkolakami krótkie szkolenia dotyczące bezpiecznego korzystania
z Internetu. Dzieci przedszkolne korzystają z tablicy multimedialnej wyłącznie w obecności nauczyciela.
Przedszkole zapewnia dostęp do materiałów edukacyjnych dotyczących bezpiecznego korzystania z Internetu (pozyskanych w ramach uczestnictwa w kampaniach i projektach edukacyjnych).

§ 12
1. Osoby odpowiedzialne za Internet – Pan Radosław Schejbal – RODO, mgr Aleksandra Zając, zapewniają, aby sieć internetowa organizacji placówki była zabezpieczona przed niebezpiecznymi treściami, instalując i aktualizując odpowiednie, nowoczesne oprogramowanie.
2. Wymienione w pkt. 1 niniejszego paragrafu oprogramowanie jest aktualizowane przez wyznaczonego pracownika w miarę potrzeb.
3. W przedszkolu sieć internetowa zabezpieczona jest hasłem, nie mają do niej dostępu osoby z zewnątrz. Dzieci nie korzystają z komputerów samodzielnie, korzystanie z nich możliwe
jest wyłącznie w obecności, pod nadzorem nauczyciela. Dzieci w przedszkolu nie mają możliwości samodzielnego i swobodnego dostępu do treści znajdujących się w Internecie.

ROZDZIAŁ VI
EDUKACJA W ZAKRESIE PRAW DZIECKA ORAZ OCHRONY DZIECI PRZED ZAGROŻENIAMI

§ 13
1. W każdym oddziale przedszkolnym odbyły się zajęcia na temat praw dziecka lub są one wpisane w roczny plan pracy.
2. W każdym oddziale odbyły się zajęcia na temat ochrony przed przemocą oraz wykorzystaniem lub są one wpisane w roczny plan pracy.
3. W każdym oddziale odbyły się zajęcia z zakresu profilaktyki przemocy rówieśniczej lub są one wpisane w roczny plan pracy.
4. W każdym oddziale dzieci zostały poinformowane do kogo mają się zgłosić po pomoc i radę w przypadku krzywdzenia lub wykorzystania.
5. W każdym oddziale przedszkolnym odbyły się zajęcia na temat zagrożeń bezpieczeństwa dzieci w sieci/Internecie lub są one wpisane w roczny plan pracy.
6. W placówce dostępne są dla dzieci materiały edukacyjne w zakresie: praw dziecka oraz ochrony przed zagrożeniami przemocą i wykorzystaniem seksualnym oraz zasad bezpieczeństwa w Internecie (ulotki, broszury, książki).

ROZDZIAŁ VII
MONITORING

§14
1. Dyrektor przedszkola wyznacza – Dagmarę Drabik oraz Katarzynę Karkus jako osoby odpowiedzialne za Politykę ochrony dzieci w Przedszkolu nr 9 w Siemianowicach Śląskich.
2. Osoby, o których mowa w punkcie poprzedzającym, są odpowiedzialne za monitorowanie realizacji Polityki, za reagowanie na sygnały naruszenia Polityki i prowadzenie rejestru zgłoszeń oraz za proponowanie zmian w Polityce.
3. Osoby, o których mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu, przeprowadzają wśród pracowników przedszkola, raz na rok, ankietę monitorującą poziom realizacji Polityki. Wzór ankiety stanowi Załącznik dodatkowy nr 9 do niniejszej Polityki.
4. W ankiecie pracownicy przedszkola mogą proponować zmiany Polityki oraz wskazywać naruszenia Polityki w placówce.
5. W ramach monitoringu zasad i praktyk ochrony dzieci organizacja konsultuje się z ich rodzicami/opiekunami dzieci.
6. Osoby, o których mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu, dokonują opracowania wypełnionych przez pracowników przedszkola ankiet. Sporządzają na tej podstawie raport z monitoringu, który następnie przekazują dyrektorowi przedszkola.
7. Dyrektor przedszkola wprowadza do Polityki niezbędne zmiany i ogłasza pracownikom przedszkola, dzieciom i ich opiekunom nowe brzmienie Polityki.

ROZDZIAŁ VIII
Przepisy końcowe

§15
Polityka wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia.
Ogłoszenie następuje w sposób dostępny dla personelu przedszkola, dzieci i ich opiekunów, w szczególności poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w szatni w wersji obrazkowej dla dzieci oraz w wersji zupełnej dla rodziców/opiekunów, personelu przedszkola oraz poprzez przesłanie tekstu drogą elektroniczną pracownikom przedszkola, a także poprzez zamieszczenie na stronie www.p9siemianowice.pl (wersji zupełnej).
Każdy pracownik zobowiązany jest do zapoznania się z POLITYKĄ, ze standardami ochrony małoletnich obowiązującymi w Przedszkolu nr 9 w Siemianowicach Śląskich.
Znajomość i zaakceptowanie są potwierdzone podpisaniem oświadczenia – Załącznik nr 10.

 

———————————————————-

Podstawa prawna:

Ustawa z 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1606).
Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada
1989 r. (Dz. U. z 1991r. Nr 120, poz. 526 z późn. zm.)
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1359)
Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym
(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 31 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1249)
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1138 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1375 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.) -art. 23 i 24
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1550 z późn. zm.

—————————

Spis załączników:

1. Zasady bezpiecznych relacji Personel – Dziecko
2. Zasady bezpiecznej rekrutacji personelu
3. Kwestionariusz diagnostyczny oznaki zaniedbania i stosowania przemocy wobec dziecka
4. Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa wobec dziecka
5. Wzór wniosku o wgląd w sytuację dziecka/rodziny
6. Karta interwencji
7. Zasady ochrony i publikacji wizerunku i danych osobowych dzieci
8. Zasady bezpiecznego korzystania z Internetu i mediów elektronicznych
9. Monitoring standardów – ankieta
10. Oświadczenie o zapoznaniu się, znajomością i akceptacją Standardów Ochrony Małoletnich
11. Rejestr interwencji

ZASADY BEZPIECZNYCH RELACJI PERSONEL-DZIECKO

obowiązujące
w Przedszkolu nr 9
W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH
UL. OKRĘŻNA 17

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO POLITYKI OCHRONY DZIECI PRZED KRZYWDZENIEM
WSTĘP

Naczelną zasadą wszystkich czynności podejmowanych przez personel jest działanie dla dobra dziecka i w jego najlepszym interesie. Personel traktuje dziecko z szacunkiem oraz uwzględnia jego godność i potrzeby. Niedopuszczalne jest stosowanie przemocy wobec dziecka w jakiejkolwiek formie. Personel realizując te cele działa w ramach obowiązującego prawa, przepisów wewnętrznych przedszkola oraz swoich kompetencji. Zasady bezpiecznych relacji personelu z dziećmi obowiązują wszystkich pracowników, stażystów i wolontariuszy, organizatorów działalności związanej z edukacją wychowaniem. Znajomość i zaakceptowanie zasad są potwierdzone podpisaniem oświadczenia.

ROZDZIAŁ I
RELACJE PERSONELU Z DZIEĆMI

Pracownik zobowiązany jest do utrzymywania profesjonalnej relacji z dziećmi i każdorazowego rozważenia, czy Twoja reakcja, komunikat bądź działanie wobec dziecka są adekwatne do sytuacji, bezpieczne, uzasadnione i sprawiedliwe wobec innych dzieci. Działaj w sposób otwarty i przejrzysty dla innych, aby zminimalizować ryzyko błędnej interpretacji Twojego zachowania. Profesjonalna relacja z dziećmi polega na:
1. Dbaniu o bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu, monitorowanie sytuacji i dobrostanu dziecka.
2. Pomocy dzieciom, która uwzględnia umiejętności rozwojowe dzieci, możliwości wynikające z nie-pełnosprawności.
3. Organizowaniu zajęć zapewniających dzieciom wszechstronny rozwój.
4. Dostosowywanie zadań do potrzeb i możliwości dzieci.
5. Wspieraniu dzieci w pokonywaniu trudności.
6. Podejmowaniu działań wychowawczych mających na celu kształtowanie prawidłowych postaw – wyrażania emocji w sposób nie krzywdzący innych, niwelowanie zachowań agresywnych, promowanie zasad dobrego wychowania.

§ 1
Komunikacja z dziećmi
1. W komunikacji z dziećmi pracownik zachowuje cierpliwość i szacunek
2. Pracownik słucha uważnie dzieci i udziela im odpowiedzi adekwatnych do ich wieku i danej sytuacji.
3. Pracownikowi nie wolno zawstydzać, upokarzać, lekceważyć i obrażać dziecka. Nie wolno krzyczeć na dziecko w sytuacji innej niż wynikająca z bezpieczeństwa dziecka lub innych dzieci.
4. Nie wolno ujawniać informacji wrażliwych dotyczących dziecka wobec osób nieuprawnionych, w tym wobec innych dzieci. Obejmuje to wizerunek dziecka, informacje o jego/jej sytuacji rodzinnej, ekonomicznej, medycznej, opiekuńczej i prawnej.
5. Pracownik podejmując decyzje dotyczące dziecka, informuje je o tym i stara się brać pod uwagę jego oczekiwania.
6. Pracownik szanuje prawo dziecka do prywatności. Jeśli konieczne jest odstąpienie od zasady poufności, aby chronić dziecko, pracownik wyjaśnia to dziecku najszybciej jak to możliwe.
7. Jeśli pojawi się konieczność porozmawiania z dzieckiem na osobności, pracownik zostawia uchylone drzwi do pomieszczenia i dba, aby być w zasięgu wzroku innych. Może też poprosić drugiego pracownika o obecność podczas takiej rozmowy.
8. Nie wolno zachowywać się w obecności dzieci w sposób niestosowny. Obejmuje to używanie wulgarnych słów, gestów i żartów, czynienie obraźliwych uwag, nawiązywanie w wypowiedziach do aktywności bądź atrakcyjności seksualnej oraz wykorzystywanie wobec dziecka relacji władzy lub przewagi fizycznej (zastraszanie, przymuszanie, groźby).
9. Pracownik zapewnia dzieci, że jeśli czują się niekomfortowo w jakiejś sytuacji, wobec konkretnego zachowania czy słów, mogą o tym powiedzieć pracownikowi lub wskazanej osobie
i mogą oczekiwać odpowiedniej reakcji i/lub pomocy.

§ 2
Działania z dziećmi
1. Pracownik docenia i szanuje dzieci w podejmowane działania, aktywnie je angażuje i traktuje równo bez względu na ich płeć, orientację seksualną, sprawność/niepełnosprawność, status społeczny, etniczny, kulturowy, religijny i światopogląd.
2. Pracownik unika faworyzowania dzieci.
3. Pracownikowi nie wolno utrwalać wizerunku dziecka (filmowanie, nagrywanie głosu, fotografowanie) dla potrzeb prywatnych. Dotyczy to także umożliwienia osobom trzecim utrwalenia wizerunków dzieci, jeśli dyrekcja nie została o tym poinformowana, nie wyraziła na to zgody i nie uzy-skała zgód rodziców/opiekunów prawnych oraz samych dzieci
4. Wszystkie ryzykowne sytuacje, obejmujące powyższe zachowania, muszą być raportowane dyrekcji. Jeśli pracownik jest ich świadkiem reaguje stanowczo, ale z wyczuciem, aby zachować godność osób zainteresowanych.

§ 3
Kontakt fizyczny z dziećmi
1. Każde przemocowe działanie wobec dziecka jest niedopuszczalne. Istnieją jednak sytuacje, w których fizyczny kontakt z dzieckiem może być stosowny i spełnia zasady bezpiecznego kontaktu: jest odpowiedzią na potrzeby dziecka w danym momencie, uwzględnia wiek dziecka, etap rozwojowy, płeć, kontekst kulturowy i sytuacyjny. Nie można jednak wyznaczyć uniwersalnej stosowności każdego takiego kontaktu fizycznego, ponieważ zachowanie odpowiednie wobec jednego dziecka może być nieodpowiednie wobec innego. Kieruj się zawsze swoim profesjonalnym osądem, słuchając, obserwując i odnotowując reakcję dziecka, pytając je o zgodę na kontakt fizyczny (np. przytulenie) i zachowując świadomość, że nawet przy Twoich dobrych intencjach taki kontakt może być błędnie zinterpretowany przez dziecko lub osoby trzecie.
2. Nie wolno bić, szturchać, popychać ani w jakikolwiek sposób naruszać integralności fizycznej dziecka.
3. Pracownik nigdy nie może dotykać dziecka w sposób, który może być uznany za nieprzyzwoity lub niestosowny.
4. Pracownik zawsze jest przygotowany na wyjaśnienie swoich działań.
5. Pracownik nie angażuje się w takie aktywności jak łaskotanie, udawane walki z dziećmi czy brutalne zabawy fizyczne
6. Pracownik zachowuje szczególną ostrożność wobec dzieci, które doświadczyły nadużycia i krzywdzenia, w tym seksualnego, fizycznego bądź zaniedbania. Takie doświadczenia mogą czasem sprawić, że dziecko będzie dążyć do nawiązania niestosownych bądź nieadekwatnych fizycznych kontaktów z dorosłymi. W takich sytuacjach pracownik powinien reagować z wyczuciem, jednak stanowczo i pomóc dziecku zrozumieć znaczenie osobistych granic.
7. Kontakt fizyczny z dzieckiem nigdy nie może być niejawny bądź ukrywany, wiązać się z jakąkolwiek gratyfikacją ani wynikać z relacji władzy. Jeśli pracownik będzie świadkiem jakiegokolwiek
z wyżej opisanych zachowań i/lub sytuacji ze strony innych dorosłych lub dzieci, zawsze informuje o tym osobę odpowiedzialną i/lub postępuje zgodnie z obowiązującą procedurą interwencji.
8. W sytuacjach wymagających czynności pielęgnacyjnych i higienicznych wobec dziecka, pracownik unika innego niż niezbędny kontaktu fizycznego z dzieckiem. Dotyczy to zwłaszcza pomagania dziecku w ubieraniu i rozbieraniu, jedzeniu, myciu, przewijaniu i w korzystaniu z toalety. W miarę możliwości należy zadbać o to, aby w każdej z czynności pielęgnacyjnych i higienicznych asystowała pracownikowi inna osoba z przedszkola. Jeśli pielęgnacja i opieka higieniczna nad dziećmi należą do Twoich obowiązków, zostaniesz przeszkolony w tym kierunku.

ROZDZIAŁ II
KONTAKTY POZA GODZINAMI PRACY

Co do zasady kontakt z dziećmi powinien odbywać się wyłącznie w godzinach pracy i dotyczyć celów edukacyjnych lub wychowawczych

§ 4
Zasady kontaktów poza godzinami pracy
1. Nie wolno zapraszać dzieci do swojego miejsca zamieszkania ani spotykać się z nimi poza godzinami pracy. Obejmuje to także kontakty z dziećmi poprzez prywatne kanały komunikacji (prywatny telefon, e-mail, komunikatory, profile w mediach społecznościowych).
2. Jeśli zachodzi taka konieczność, właściwą formą komunikacji z dziećmi i ich rodzicami/ opie-kunami poza godzinami pracy są kanały służbowe (e-mail, telefon służbowy).
3. Jeśli zachodzi konieczność spotkania z dziećmi poza godzinami pracy, należy poinformować o tym dyrekcję, a rodzice/opiekunowie prawni dzieci muszą wyrazić zgodę na taki kontakt.
4. Utrzymywanie relacji towarzyskich lub rodzinnych (jeśli dzieci i rodzice/opiekunowie dzieci są osobami bliskimi wobec pracownika) wymaga zachowania poufności wszystkich informacji do-tyczących innych dzieci, ich rodziców oraz opiekunów.

ROZDZIAŁ III
BEZPIECZEŃSTWO ONLINE

Pracownik musi być świadomy cyfrowych zagrożeń i ryzyka wynikającego z rejestrowania swojej prywatnej aktywności w sieci przez aplikacje i algorytmy, ale także swoich własnych działań
w Internecie. Dotyczy to „lajkowania” określonych stron, korzystania z aplikacji, obserwowania określonych osób/stron w mediach społecznościowych i ustawień prywatności kont, z których pracownik korzysta. Jeśli profil pracownika jest publicznie dostępny, dzieci i ich rodzice/opiekunowie mogą mieć wgląd w cyfrową aktywność pracownika.

§ 5
Zasady
1. Nie wolno nawiązywać kontaktów z dziećmi poprzez przyjmowanie, bądź wysyłanie zaproszeń w mediach społecznościowych.
2. W trakcie pobytu w pracy osobiste urządzenia elektroniczne pracownika powinny być wyłączone lub wyciszone (nieużywane).

ROZDZIAŁ IV
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W RELACJACH DZIECKO – DZIECKO

§ 6
Zasady bezpiecznych relacji dziecko – dziecko
1. W dziecku od najmłodszych lat powinno się nieustannie wyrabiać przeświadczenie, że własne bezpieczeństwo jest rzeczą bardzo ważną. Dzieci powinny znać zasady postępowania w różnych sytuacjach życiowych, tak, aby uniknąć zagrożeń.
2. Należy pamiętać, aby zapewnić dzieciom maksimum uwagi i zainteresowania oraz, w miarę możliwości, zorganizować im czas.
3. Dziecko, chodząc do przedszkola uczy się współżycia w grupie rówieśniczej, socjalizacji. Nauczyciele w toku różnych zajęć oraz zabaw z dziećmi, zwracają szczególną uwagę na bezpieczeństwo oraz zachowanie dzieci względem siebie.
4. Nauczyciele kształtują w nich umiejętność rozpoznawania niebezpieczeństw, unikania niepotrzebnego ryzyka oraz umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
5. Nauczyciele uczą dzieci zachowań pożądanych – życzliwości, uprzejmości, sprawiedliwości, właściwego stawiania granic. Za prawidłowe postawy dzieci są nagradzane.

§ 6
Zachowania niepożądane w relacji dziecko – dziecko
1. Dzieci zostają zapoznane z zasadami regulującymi funkcjonowanie grupy uwzględniającymi prawa dziecka.
2. Pozytywne zachowania dzieci wzmacniane są poprzez nagradzanie: słowne (pochwała indywidualna, pochwała w obecności dzieci), rzeczowa (np. naklejka) pochwała przekazana rodzicowi. W każdej sytuacji dziecko jest informowane o konsekwencji swojego zachowania. Po zauważeniu zachowań niepożądanych, z każdym dzieckiem jest przeprowadzana rozmowa.
3. Zachowania niepożądane:
a. obrażanie kolegi/koleżanki;
b. wszelka przemoc fizyczna – bicie/popychanie/szturchanie/gryzienie/plucie/kopanie;
c. wyzwiska kierowane w stronę kolegi/koleżanki
d. używanie niecenzuralnych słów
e dotykanie miejsc intymnych/podglądanie kolegi/koleżanki w ubikacji/ pokazywanie miejsc intymnych

 

ZASADY BEZPIECZNEJ REKRUTACJI PERSONELU

obowiązujące
w Przedszkolu nr 9
W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH
UL. OKRĘŻNA 17

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO POLITYKI OCHRONY DZIECI PRZED KRZYWDZENIEM

1. Uzyskanie danych kandydata/kandydatki, które pozwolą na jak najlepsze poznanie jego/jej kwalifikacji, w tym stosunek do wartości podzielanych przez placówkę, takich jak ochrona praw dzieci i szacunek do ich godności.
2. Dyrektor musi zadbać, aby osoby przez niego zatrudnione (w tym osoby pracujące na podstawie umowy zlecenie oraz wolontariusze/stażyści) posiadały odpowiednie kwalifikacje do pracy z dziećmi oraz nie zagrażały w jakikolwiek sposób bezpieczeństwu dzieci.
3. Aby sprawdzić powyższe, w tym stosunek osoby zatrudnianej do dzieci i podzielania wartości związanych z szacunkiem wobec nich oraz przestrzegania ich praw, przedszkole może żądać danych (w tym dokumentów) dotyczących:
a. wykształcenia,
b. kwalifikacji zawodowych,
c. przebiegu dotychczasowego zatrudnienia kandydata/kandydatki.
4. W każdym przypadku przedszkole musi posiadać dane pozwalające zidentyfikować osobę przez nią zatrudnioną, niezależnie od podstawy zatrudnienia. Placówka powinna zatem znać:
a. imię (imiona) i nazwisko,
b. datę urodzenia,
c. dane kontaktowe osoby zatrudnianej.
5. Przed dopuszczeniem osoby zatrudnianej do wykonywania obowiązków związanych z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, przedszkole jest zobowiązane sprawdzić osobę zatrudnianą w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym – Rejestr z dostępem ograniczonym oraz Rejestr osób w stosunku do których Państwowa Komisja do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 wydała postanowienie
o wpisie w Rejestrze. Rejestr dostępny jest na stronie: https://rps.ms.gov.pl
6. Aby sprawdzić osobę w Rejestrze placówka potrzebuje następujących danych kandydata/ kandydatki:
a. imię i nazwisko,
b. data urodzenia i pesel,
c. nazwisko rodowe,
d. imię matki i ojca.
7. Dyrektor może prosić kandydata/kandydatkę o przedstawienie referencji od poprzedniego pracodawcy lub o podanie kontaktu do osoby, która takie referencje może wystawić. Podstawą dostarczenia referencji lub kontaktu do byłych pracodawców jest zgoda kandydata/kandydatki.
8. Dyrektor pobiera od kandydata/kandydatki na nauczyciela informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności w zakresie przestępstw określonych w rozdziale XIX i XXV Kodeksu karnego, w art. 189a i art. 207 Kodeksu karnego oraz w ustawie z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2023 r. poz. 172 oraz z 2022 r. poz. 2600).
9. Jeżeli kandydat posiada obywatelstwo inne niż polskie wówczas powinna przedłożyć również informację z rejestru karnego państwa obywatelstwa uzyskiwaną do celów działalności zawodowej lub wolontariackiej związanej z kontaktami z dziećmi, bądź informację z rejestru karnego, jeżeli prawo tego państwa nie przewiduje wydawania informacji dla w/w celów.
10. Dyrektor pobiera od kandydata/kandydatki oświadczenie o państwie/ach zamieszkiwania w ciągu ostatnich 20 lat, innych niż Rzeczypospolita Polska i państwo obywatelstwa, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej.
11. Jeżeli prawo państwa, z którego ma być przedłożona informacja o niekaralności nie przewiduje wydawania takiej informacji lub nie prowadzi rejestru karnego, wówczas kandydat/kandydatka składa pod rygorem odpowiedzialności karnej oświadczenie o tym fakcie wraz z oświadczeniem, że nie była prawomocnie skazana w tym państwie za czyny zabronione odpowiadające przestępstwom określonym w rozdziale XIX i XXV Kodeksu Karnego, w art. 189a i art. 207 Kodeksu Karnego oraz w Ustawie z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii, iż dopuściła się takich czynów zabronionych, oraz że nie ma obowiązku wynikającego z orzeczenia sądu, innego uprawnionego organu lub ustawy, stosowania się do zakazu zajmowania wszelkich lub określonych stanowisk, wykonywania wszelkich lub określonych zawodów albo działalności, związanych z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem, świadczeniem porad psychologicznych, rozwojem duchowym, uprawianiem sportu lub realizacją innych zainteresowań przez małoletnich, lub z opieką nad nimi.
12. Pod oświadczeniami składanymi pod rygorem odpowiedzialności karnej składa się oświadczenie o następującej treści: Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Oświadczenie to zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Gdy pozwalają na to przepisy prawa, placówka jest zobowiązana do domagania się od osoby zatrudnianej zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego. Zaświadczenia z KRK można domagać się wyłącznie w przypadkach, gdy przepisy prawa wprost wskazują, że pracowników w zawodach lub na danych stanowiskach obowiązuje wymóg niekaralności. Wymóg niekaralności obowiązuje m.in. pracowników samorządowych oraz nauczycieli, w tym nauczycieli zatrudnionych w placówkach publicznych oraz niepublicznych.
W przypadku niemożliwości przedstawienia dyrektor prosi kandydata/kandydatkę o złożenie oświadczenia o niekaralności oraz o toczących się postępowaniach przygotowawczych, sądowych i dyscyplinarnych.

Przykładowy formularz oświadczenia:

Siemianowice Śląskie, ………………………………….

Oświadczenie o niekaralności i zobowiązaniu do przestrzegania podstawowych zasad ochrony dzieci

 

Ja, ……………………………………………………………….. nr PESEL ……………………………..
oświadczam, że nie byłam/em skazana/y za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, i przestępstwa z użyciem przemocy na szkodę małoletniego i nie toczy się przeciwko mnie żadne postępowanie karne ani dyscyplinarne w tym zakresie. Jestem świadoma/-y odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia.
Ponadto oświadczam, że zapoznałam/-em się z zasadami ochrony dzieci obowiązującymi w placówce
i zobowiązuję się do ich przestrzegania.

………………………………………………………………..
podpis

obowiązujący w Przedszkolu nr 9
W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH
u. Okrężna 17

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO POLITYKI OCHRONY DZIECI PRZED KRZYWDZENIEM

Kwestionariusz diagnostyczny do oszacowania zaniedbania/krzywdzenia dziecka/małoletniego
L.p. Symptomy wskazujące na zaniedbanie (forma przemocy) tak nie Nie określono
1. Nieadekwatne ubranie do pory roku lub pogody
2. Niedowaga, niedożywienie, zmęczenie, podkrążone oczy
3. Brudna odzież
4. Brudne ciało
5. Nieprzyjemny zapach (insekty)
6. Brak podręczników i przyborów szkolnych
7. Kradzieże jedzenia lub innych przedmiotów
8. Przebywanie poza domem w późnych godzinach
9. Bardzo częste przebywanie poza domem niezależnie od pory roku
10. Ma dorosłych „kolegów”
11. Nie ma kolegów wśród rówieśników
12. Z trudem nawiązuje relacje
13. Izoluje się od rówieśników
14. Bije się po głowie/twarzy lub wyrywa sobie włosy
15. Często ma ślady zadrapań/siniaków
16. Często odnosi obrażenia (skręcenia, złamania, skaleczenia)
17. Bije innych
18. Zawiera przyjaźnie, potem reaguje wrogością
19. Gwałtownie uchyla się przed dotykiem
20. Moczy się
21. Boi się przebywać w zamkniętych pomieszczeniach
22. Boi się ciemności
23. Unika zajęć wychowania fizycznego
24. Unika sytuacji leżakowania w przedszkolu
25. Nie bierze udziału w wycieczkach
26. Podejmuje zachowania autodestrukcyjne wobec siebie, zwierząt
27. Miewa nagłe zmiany nastroju – od euforii do agresji
28. Prezentuje natrętne, narzucające się zachowania
29. Nie odwzajemnia emocji
30. Odrzuca próby nawiązania bliskości
31. Ma wybuchy wściekłości
32. Nadmiernie skraca dystans fizyczny
33. Demonstruje zachowania seksualne
34. Nie docenia własnych osiągnięć
35. Ma koszmary nocne
36. Ma problemy szkolne
37. Inne:
Uwaga! Informacje zachowania należy analizować biorąc pod uwagę całość informacji o rodzinie. Pojedynczych zachowań z listy nie można traktować jako jednoznacznie wskazujących na zaniedbanie.

 

obowiązujący w Przedszkolu nr 9
W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH
UL. Okrężna 17

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO POLITYKI OCHRONY DZIECI PRZED KRZYWDZENIEM

………………………………………
(miejscowość, data)

…………………………………………….
Imię i nazwisko osoby
lub nazwa instytucji zgłaszającej

…………………………………………….
Adres/ pieczęć instytucji

………………………………………………………
………………………………………………………
(dane jednostki policji lub prokuratury)

ZAWIADOMIENIE
o popełnieniu przestępstwa wobec dziecka

Zawiadamiam o możliwości popełnienia przestępstwa przez

………………………………………………………………………………………………………………………………
(dane sprawcy, adres)
wobec dziecka

……………………………………………………………………………………………………………………..………..
(dane dziecka, adres, dane opiekuna, inne dane np. telefon do opiekunów).

Uzasadnienie
(należy tu zwięźle opisać stan faktyczny, źródło informacji o przestępstwie oraz zachowanie sprawcy, które zdaniem zawiadamiającego nosi cechy przestępstwa i ewentualnie podać dowody na poparcie swoich twierdzeń)

.……………………………………
(podpis osoby zgłaszającej/dyrektora przedszkola)

 

obowiązujący w Przedszkolu nr 9
W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH
UL. OKRĘŻNA 17

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO POLITYKI OCHRONY DZIECI PRZED KRZYWDZENIEM

………………………………………
(miejscowość, data)

Wnioskodawca: ………………………………………………………..
Imię i nazwisko osoby lub nazwa instytucji

reprezentowana przez ………………………………………………..
adres do korespondencji: ……………………………………………

Sąd Rejonowy
w …………………………….
Wydział Rodzinny i Nieletnich

Wniosek
o wgląd w sytuację dziecka/rodziny

Uczestnicy postępowania: ……………………………………………………….
(imiona i nazwiska rodziców)
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..
(adres zamieszkania)

Niniejszym wnoszę o:
wgląd w sytuację małoletniego ……………………………………………………………………..
(imię i nazwisko dziecka, data urodzenia )
i wydanie odpowiednich zarządzeń opiekuńczych. …………………………………..………
(imię i nazwisko dziecka, data urodzenia)

 

Uzasadnienie
(W uzasadnieniu powinny zostać uwzględnione dane osobowe dziecka oraz dane dotyczące rodziców/opiekunów dziecka. Ponadto należy zawrzeć informację na temat sytuacji w skutek, której np. popełniono przestępstwo wobec dziecka. W uzasadnieniu powinny się znaleźć także informacje dotyczące osób, które były/są świadkami zdarzeń. W końcowej części wniosku należy uwzględnić oczekiwania Państwa względem Sądu np. podjęcie stosownych działań mających na celu ograniczenie władzy rodzicielskiej, zastosowanie środka zapobiegawczego w formie wyznaczenia kuratora sądowego dla rodziny itp.)

Przykładowe uzasadnienie:
Opis sytuacji zagrożenia dobra dziecka
…………………………………………………………. …………………………….
(imię, nazwisko dziecka)

Mając powyższe fakty na uwadze można przypuszczać, że dobro małoletniego jest zagrożone, a rodzice nie wykonują właściwie władzy rodzicielskiej. Dlatego wniosek o wgląd w sytuację rodzinną małoletniej i ewentualne wsparcie rodziców jest uzasadniony.

Wszelką korespondencję w sprawie proszę przesyłać na adres korespondencyjny, z powołaniem się na numer i liczbę dziennika pisma.

…………………………………………………
podpis pracownika podpis specjalisty ds. pomocy dzieciom krzywdzonym/koordynatora

1. Wniosek należy złożyć do sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka
2. Należy zawsze podać imię i nazwisko dziecka i adres jego pobytu. Tylko w takim wypadku sąd rozpatrzy wniosek.

 

obowiązujący w Przedszkolu nr 9
W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH
UL. OKRĘŻNA 17

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO POLITYKI OCHRONY DZIECI PRZED KRZYWDZENIEM

Karta interwencji

1. Imię i nazwisko dziecka:……………………………………………………………………………………………………..
2. Przyczyna interwencji (forma krzywdzenia):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3. Osoba zawiadamiająca o podejrzeniu krzywdzenia: ………………………………………………………………
Opis działań podjętych przez pedagoga/psychologa:
Data: Opis działania

Spotkania z opiekunami dziecka
Data: Notatka służbowa ze spotkania wraz z podpisem rodzica/opiekuna

 

4.Forma podjętej interwencji (podkreślić właściwe):
– zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa,
– wniosek o wgląd w sytuację dziecka/rodziny,
– inny rodzaj interwencji. Jaki?……………………………………………………………………………………………………………………………………..
5. Dane dotyczące interwencji (nazwa organu, do którego zgłoszono interwencję) i data interwencji
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
6. Wyniki interwencji: działania organów wymiaru sprawiedliwości, jeśli placówka uzyskała informacje o wynikach/ działania przedszkola/działania rodziców
Data Działanie

obowiązujące w Przedszkolu nr 9
W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH
UL. OKRĘŻNA 17

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO POLITYKI OCHRONY DZIECI PRZED KRZYWDZENIEM

1. Przedszkole w działaniach kieruje się odpowiedzialnością i rozwagą wobec utrwalania, przetwarzania, używania i publikowania wizerunków dzieci.
2. Dzielenie się zdjęciami i filmami z aktywności przedszkolnych służy celebrowaniu sukcesów dzieci, dokumentowaniu działań i zawsze ma na uwadze bezpieczeństwo dzieci. Przedszkole wykorzystuje zdjęcia/nagrania pokazujące szeroki przekrój dzieci – chłopców i dziewczęta, dzieci w różnym wieku, o różnych uzdolnieniach, stopniu sprawności i reprezentujące różne grupy.
3. Zgoda rodziców/opiekunów prawnych na wykorzystanie wizerunku ich dziecka jest tylko wtedy wiążąca, jeśli dzieci i rodzice/opiekunowie prawni zostali poinformowani o sposobie wykorzystania zdjęć/nagrań i ryzyku wiążącym się z publikacją wizerunku.

§ 1
Bezpieczeństwo wizerunku dzieci
1. Przedszkole dba o bezpieczeństwo wizerunków dzieci poprzez:
a. Pytanie o pisemną zgodę rodziców/opiekunów prawnych oraz o zgodę dzieci przed zrobieniem i publikacją zdjęcia/nagrania.
b. Udzielenie wyjaśnień, do czego wykorzystamy zdjęcia/nagrania i w jakim kontekście, jak będziemy przechowywać te dane i jakie potencjalne ryzyko wiąże się z publikacją zdjęć/ nagrań online.
c. Unikanie podpisywania zdjęć/nagrań informacjami identyfikującymi dziecko z imieniai nazwiska. Jeśli konieczne jest podpisanie dziecka, używamy tylko imienia.
d. Rezygnację z ujawniania jakichkolwiek informacji wrażliwych o dziecku dotyczących m.in. stanu zdrowia, sytuacji materialnej, sytuacji prawnej i powiązanych z wizerunkiem dziecka (np. w przypadku zbiórek indywidualnych organizowanych przez przedszkole).
e Zmniejszenie ryzyka kopiowania i niestosownego wykorzystania zdjęć/nagrań dzieci poprzez przyjęcie zasad:
– wszystkie dzieci znajdujące się na zdjęciu/nagraniu muszą być ubrane, a sytuacja zdjęcia/nagrania nie jest dla dziecka poniżająca, ośmieszająca ani nie ukazuje go w negatywnym kontekście,
– zdjęcia/nagrania dzieci powinny się koncentrować na czynnościach wykonywanych przez dzieci i w miarę możliwości przedstawiać dzieci w grupie, a nie pojedyncze osoby.
f. Rezygnację z publikacji zdjęć dzieci, nad którymi nie sprawujemy już opieki, jeśli one lub ich rodzice/opiekunowie nie wyrazili zgody na wykorzystanie zdjęć po odejściu z przedszkola.
g. Przyjęcie zasady, że wszystkie podejrzenia i problemy dotyczące niewłaściwego rozpowszechniania wizerunków dzieci należy rejestrować i zgłaszać dyrekcji, podobnie jak inne niepokojące sygnały dotyczące zagrożenia bezpieczeństwa dzieci.

§ 2
Rejestrowanie wizerunku dzieci do użytku Przedszkola nr 9 w Siemianowicach Śl.
1. W sytuacjach, w których nasze przedszkole rejestruje wizerunki dzieci do własnego użytku, deklarujemy, że:
a. Dzieci i rodzice/opiekunowie prawni zawsze będą poinformowani o tym, że dane wydarzenie będzie rejestrowane.
b. Zgoda rodziców/opiekunów prawnych na rejestrację wydarzeń zostanie przyjęta przez nas na piśmie.
2. Jeżeli nagrywanie/fotografowanie wydarzenia zlecone zostanie osobie zewnętrznej (wynajętemu fotografowi lub kamerzyście) pracownicy przedszkola zobowiązani są zadbać o bezpieczeństwo dzieci poprzez:
a. zobowiązanie osoby/firmy rejestrującej wydarzenie do przestrzegania niniejszych wytycznych,
b. zobowiązanie osoby/firmy rejestrującej wydarzenie do noszenia identyfikatora w czasie trwania wydarzenia,
c. niedopuszczenie do sytuacji, w której osoba/firma rejestrująca będzie przebywała z dziećmi bez nadzoru pracownika naszego przedszkola,
d. poinformowanie rodziców/opiekunów prawnych oraz dzieci, że osoba/firma rejestrująca wydarzenie będzie obecna podczas wydarzenia i upewnienie się, że rodzice/opiekunowie prawni udzielili pisemnej zgody na rejestrowanie wizerunku ich dzieci.
3. Jeśli wizerunek dziecka stanowi jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, impreza publiczna, zgoda rodziców/opiekunów prawnych dziecka nie jest wymagana.

§ 3
Rejestrowanie wizerunku dzieci do prywatnego użytku
1. W sytuacjach, w których rodzice/opiekunowie lub widzowie szkolnych wydarzeń i uroczystości itd. rejestrują wizerunki dzieci do prywatnego użytku, informujemy na początku każdego z tych wydarzeń o tym, że:
a. wykorzystanie, przetwarzanie i publikowanie zdjęć/nagrań zawierających wizerunki dzieci i osób dorosłych wymaga udzielenia zgody przez te osoby, w przypadku dzieci – przez ich rodziców/opiekunów prawnych.
b. zdjęcia lub nagrania zawierające wizerunki dzieci nie powinny być udostępniane w mediach społecznościowych ani na serwisach otwartych, chyba że rodzice lub opiekunowie prawni tych dzieci wyrażą na to zgodę,
c. przed publikacją zdjęcia/nagrania online zawsze warto sprawdzić ustawienia prywatności, aby upewnić się, kto będzie mógł uzyskać dostęp do wizerunku dziecka.

§ 4
Rejestrowanie wizerunku dzieci przez media
1. Jeśli przedstawiciele mediów będą chcieli zarejestrować organizowane przez przedszkole wydarzenie i opublikować zebrany materiał, muszą zgłosić taką prośbę wcześniej i uzyskać zgodę dyrekcji. W takiej sytuacji upewnimy się, że rodzice/opiekunowie prawni udzielili pisemnej zgody na rejestrowanie wizerunku ich dzieci.
2. Oczekujemy informacji o:
a. imieniu, nazwisku i adresie osoby lub redakcji występującej o zgodę,
b. uzasadnieniu potrzeby rejestrowania wydarzenia oraz informacji, w jaki sposób i w jakim kontekście zostanie wykorzystany zebrany materiał,
c. podpisanej deklaracji o zgodności podanych informacji ze stanem faktycznym.
3. Pracownikowi przedszkola nie wolno umożliwiać przedstawicielom mediów i osobom nieupoważnionym utrwalania wizerunku dziecka na terenie instytucji bez pisemnej zgody rodzica/opiekuna prawnego dziecka oraz bez zgody dyrekcji.
4. Pracownicy przedszkola nie kontaktują przedstawicieli mediów z dziećmi, nie przekazuje mediom kontaktu do rodziców/opiekunów prawnych dzieci i nie wypowiadają się w kontakcie
z przedstawicielami mediów o sprawie dziecka lub jego rodzica/opiekuna prawnego. Zakaz ten dotyczy także sytuacji, gdy pracownik jest przekonany, że jego wypowiedź nie jest w żaden sposób utrwalana.
5. W celu realizacji materiału medialnego dyrekcja może podjąć decyzję o udostępnieniu wybranych
pomieszczeń instytucji dla potrzeb nagrania.
6. Dyrekcja podejmując taką decyzję poleca przygotowanie pomieszczenia w taki sposób, aby uniemożliwić rejestrowanie przebywających na terenie instytucji dzieci.

 

§ 5
Zasady postępowania w przypadku niewyrażenia zgody na rejestrowanie wizerunku dziecka
Jeśli dzieci, rodzice lub opiekunowie nie wyrazili zgody na utrwalenie wizerunku dziecka, przedszkole respektuje ich decyzję. Z wyprzedzeniem ustala się z rodzicami/opiekunami i dziećmi, w jaki sposób osoba rejestrująca wydarzenie będzie mogła zidentyfikować dziecko, aby nie utrwalać jego wizerunku na zdjęciach indywidualnych i grupowych. Rozwiązanie, jakie przyjmiemy, nie może być wykluczające dla dziecka, którego wizerunek nie powinien być rejestrowany.

 

obowiązujące
w Przedszkolu nr 9
W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH
UL. OKRĘŻNA 17

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO POLITYKI OCHRONY DZIECI PRZED KRZYWDZENIEM

1. Infrastruktura sieciowa przedszkola umożliwia dostęp do Internetu pracownikom.
2. Sieć jest monitorowana, tak, aby możliwe było zidentyfikowanie sprawców ewentualnych nadużyć.
3. Rozwiązania organizacyjne na poziomie przedszkola bazują na aktualnych standardach bezpieczeństwa.
4. W przypadku dostępu realizowanego pod nadzorem pracownika przedszkola, ma on obowiązek informowania dzieci o zasadach bezpiecznego korzystania z Internetu. Pracownik placówki czuwa także nad bezpieczeństwem korzystania z Internetu przez dzieci podczas zajęć.
5. W miarę możliwości osoba odpowiedzialna za Internet przeprowadza z dziećmi cykliczne warsztaty dotyczące bezpiecznego korzystania z Internetu.
6. Placówka zapewnia stały dostęp do materiałów edukacyjnych, dotyczących bezpiecznego korzystania z Internetu, przy komputerach, z których możliwy jest swobodny dostęp do sieci.
7. Dzieci nie posiadają swobodnego dostępu do Internetu bez wiedzy i kontroli nauczyciela.

 

 

obowiązujący w Przedszkolu nr 9
W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH
UL. OKRĘŻNA 17

ZAŁĄCZNIK NR 9 DO POLITYKI OCHRONY DZIECI PRZED KRZYWDZENIEM

Zakreśl odpowiednią odpowiedź.
1. Czy znasz standardy ochrony dzieci przed krzywdzeniem obowiązujące w placówce, w której pracujesz?

TAK NIE

2. Czy znasz treść dokumentu POLITYKA ochrony dzieci przed krzywdzeniem?

TAK NIE

3. Czy potrafisz rozpoznawać symptomy krzywdzenia dzieci?

TAK NIE

4. Czy wiesz, jak reagować na symptomy krzywdzenia dzieci?

TAK NIE

5. Czy zdarzyło Ci się zaobserwować naruszenie zasad zawartych w Polityce ochrony dzieci przed krzywdzeniem przez innego pracownika?

TAK NIE

5 a. Jeśli tak – jakie zasady zostały naruszone? (odpowiedź opisowa)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
5 b. Czy podjąłeś/aś jakieś działania: jeśli tak – jakie, jeśli nie – dlaczego? (odpowiedź opisowa)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

6. Czy masz jakieś uwagi/poprawki/sugestie dotyczące POLITYKI ochrony dzieci przed krzywdzeniem? (odpowiedź opisowa)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

obowiązujący w Przedszkolu nr 9
W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH
UL. OKRĘŻNA 17

ZAŁĄCZNIK NR 10 DO POLITYKI OCHRONY DZIECI PRZED KRZYWDZENIEM

 

Siemianowice Śląskie, ………………………………….

OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisany/na ……………………………………………………………….. oświadczam, że zostałem/łam
imię i nazwisko pracownika
zapoznany/-na ze Standardami Ochrony Małoletnich obowiązującymi w Przedszkolu nr 9
w Siemianowicach Śląskich i zobowiązuję się do ich przestrzegania.

…………………………………….
podpis
REJESTR INTERWENCJI

obowiązujący w Przedszkolu nr 9
W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH
UL. OKRĘŻNA 17

ZAŁĄCZNIK NR 11 DO POLITYKI OCHRONY DZIECI PRZED KRZYWDZENIEM

L.p. Imię i nazwisko małoletniego, klasa Data i miejsce interwencji, osoba interweniująca Rodzaj krzywdzenia, osoba krzywdząca lub podejrzana o krzywdzenie małoletniego Zastosowane procedury i formy pomocy małoletniemu Powiadomione osoby, instytucje, organy zewnętrzne Uwagi Podpis dyrektora
1.

2.

3.

 

 

English idioms by theidioms.com

Skip to content