COVID-19 PROCEDURY

PROCEDURA
bezpiecznego postępowania w sytuacji
wystąpienia u pracownika lub dziecka pozostającego
pod opieką Przedszkola nr 9 w Siemianowicach Śląskich niepokojących objawów sugerujących zakażenie COVID-19.

Spis treści:

 1. Cel procedury,
 2. Podstawy prawne procedury,
 3. Przedmiot i zakres działania,
 4. Opis postępowania,
 5. Odstępstwa od procedury,
 6. Dokumenty związane,
 7. Odpowiedzialność.

Opracowanie:

Biuro doradztwa zawodowego oraz Szkoleń w Dziedzinie BHP i Ppoż.– bhp „AB-bhp” Andrzej Brol
40-748 Katowice ul. Karasiowa 52Tel. +48 608-04-14-07

Zatwierdził:
DYREKTOR
MONIKA KORFANTY

Siemianowice Śląskie, maj 2020r.

 1. Cel procedury
  1. Stworzenie bezpiecznych warunków organizacyjnych i technicznych zapewniających właściwe przestrzeganie wszystkich zaleceń związanych z ograniczeniem ryzyka zaka­żenia COVID-19 w stosunku do pracowników i dzieci pozostających pod opieką Przedszkola nr 9 w Siemianowicach Śląskich (w dalszej treści procedury nazywanego Przedszkolem)
  2. Minimalizowanie ryzyka zakażenia COVID-19 na terenie Przedszkola.
  3. Ustalenie sposobu bezpiecznego postępowania w sytuacji wystąpienia u pracownika lub dziecka pozostającego pod opieką Przedszkola niepokojących objawów sugerujących zakażenie COVID-19.
 2. Podstawy prawne procedury
  1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.),
  2. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób za­kaź­nych u ludzi (tekst jednolity Dz.U. z 2019r., poz. 1239 z późn. zm.).
  3. Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia i 4 maja 2020r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowa­nia przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podsta­wie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r. poz. 59, oraz z 2020r. poz. 322, 374 i 567).
 3. Przedmiot i zakres obowiązywania
  1. Przedmiotem procedury są zasady bezpiecznego postępowania w sytuacji wystąpienia u pracownika lub dziecka pozostającego pod opieką Przedszkola, niepokojących objawów sugerujących zakażenie COVID-19.
  2. Procedura obowiązuje wszystkich pracowników Przedszkola.
 4. Opis postępowania.
  1. postanowienia ogólne.
   1. Niepokojące objawy sugerujące zakażenie COVID-19 to w szczególności:
    1. kaszel,
    2. duszności i kłopoty z oddychaniem,
    3. temperatura ciała pomiędzy 37°C a 38°C,
    4. objawy przeziębieniowe,
    5. ból mięśni i ogólne zmęczenie.

(źródło informacji: https://www.gov.pl/web/koronawirus )

  1. W Przedszkolu jako miejsce, gdzie będzie można odizolować osobę u której wystą­piły niepokojące objawy sugerujące zakażenie COVID-19 wyznaczone jest gabinet logopedy
  2. Wyznaczone pomieszczenie jest wyposażone w:
   1. płyn do dezynfekcji,
   2. środki ochrony indywidualnej (rękawice ochronne i maseczki zasłaniające usta i nos)
   3. miejsce do leżenia,
   4. miejsce do siedzenia,
   5. woda do picia (min. 2 butelki),
  3. Wyznaczone pomieszczenie posiada dostęp do niezależnej ubikacji, z której do czasu zakończenia izolacji, nie mogą korzystać inne osoby.
  1. powiatową stację sanitarno-epidemiolo­giczną w Katowicach,
  2. rodziców / opiekunów,
  3. organ prowadzący Przedszkole,
   1. stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
  4. Osoby przebywające w pomieszczeniu, o którym mowa w pkt. 4.1.2. w związku z wystąpieniem niepokojących objawów sugerujących zakażenie COVID-19 nie mogą pod żadnym pozorem opuszczać pomieszczenia oraz kontaktować się bez­pośrednio z innymi osobami (możliwy wyłącznie kontakt drogą telefoniczną lub inną pośrednią metodą np. przez interkom lub radiotelefon).
  5. Obszar, w którym poruszała się i przebywała osoba (pracownik lub dziecko), u której wystąpiły niepoko­jące objawy sugerujące zakażenie COVID-19, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w Przedszkolu proce­durami i ustaleniami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, po­ręcze, uchwyty itp.).
  6. Należy ściśle stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
  7. Należy ustalić listę osób przebywających w tym samym czasie w części / czę­ściach Przedszkola, w których przebywała osoba u której wystąpiły niepokojące ob­jawy sugerujące zakażenie COVID-19.
  8. Osoby z listy, o której mowa w pkt. 4.2.5., poinformować o zaistniałej sytuacji, a w przypadku gdy są to dzieci, poinformować ich rodziców / opiekunów oraz wskazać na konieczność stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronach https://www.gov.pl/web/koronawirus oraz https://gis.gov.pl/ odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
 1. Odstępstwa od procedury

Od niniejszej procedury nie ma odstępstw.

 1. Odpowiedzialność
  1. Dyrektor Przedszkola ponosi odpowiedzialność za zapewnienie wszelkich środków niezbęd­nych do realizacji postanowień niniejszej procedury.
  2. Odpowiedzialność za zapoznanie pracowników z treścią niniejszej procedury ponosi dy­rektor Przedszkola.
  3. Odpowiedzialność za zapoznanie rodziców / opiekunów dzieci pozostających pod opie­ką Przedszkola i w razie potrzeby wyjaśnienie zawartych w niej zapisów ponosi nauczyciel.
  4. Odpowiedzialność za realizację działań określonych w procedurze ponoszą wszyscy pra­cownicy.
  5. Nadzór na realizacją działań określonych w procedurze sprawuje dyrektor Przedszkola.
  6. Odpowiedzialność za bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach https://www.gov.pl/web/koronawirus oraz https://gis.gov.pl/, a także obowiązujących przepisów prawa ponosi dyrektor Przedszkola.
  7. Nadzór całościowy nad realizacją działań określonych w procedurze sprawuje Dyrek­tor Przedszkola.
 2. Dokumenty związane z procedurą

Ustalenia Dyrektora w celu minimalizacji narażenia na ryzyko zakażenia wirusem COVID-19 dzieci oraz pracowników Przedszkola nr 9 w Siemianowicach Śląskich.

USTALENIA DYREKTORA
W celu minimalizacji narażenia na ryzyko zakażenia wirusem COVID-19
dzieci oraz pracowników Przedszkola nr 9 w Siemianowicach Śląskich,
działając na podstawie wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia i 4 maja 2020r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

ustalam następujące, dodatkowe wymagania bezpieczeństwa:

 • wszyscy pracownicy, przed wznowieniem opieki nad dziećmi winni być ponownie zapoznani z obowiązującymi instrukcjami i procedurami higieniczno – sanitarnymi (HACCP i inne obo­wiązujące w Przedszkolu) oraz niniejszymi ustaleniami za pisemnym potwierdzeniem;
 • dodatkowe wymagania bezpieczeństwa, konieczne dla zachowania zdrowia należy udostęp­nić do wiadomości rodziców / opiekunów dzieci pozostających pod opieką Przedszkola i w razie potrzeby odpowiednio wyjaśnić;
 • w grupie może przebywać do 12 dzieci. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu pro­wadzącego można zwiększyć liczbę dzieci – nie więcej niż o 2 (przy zachowaniu zasady, że minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 dziecko i każdego nauczyciela);
 • grupa dzieci powinna przebywać w wyznaczonej i stałej sali (wprowadza się zakaz łączenia grup);
 • do pracy w Przedszkolu mogą przychodzić jedynie osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną;
 • ogranicza się rotację nauczycieli pomiędzy grupami, podczas sprawowania opieki nad dziećmi do sytuacji koniecznych, uzasadnionych (decyzję, każdorazowo podejmuje dyrek­tor);
 • osoby z grupy podwyższonego ryzyka zakażenia (kobiety ciężarne, karmiące dziecko piersią, po przebytych ciężkich chorobach lub operacjach, powyżej 60 roku życia) w miarę możliwo­ści nie należy angażować w zajęcia opiekuńcze;
 • zabawki, których nie można dezynfekować w prosty sposób (np. „pluszaki”), należy usunąć z pomieszczeń pobytu dzieci, zmagazynować w bezpiecznym miejscu i zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych oraz zniszczeniem, wykorzystywane do zajęć przybory spor­towe (piłki, skakanki, obręcze itp.) należy dokładnie dezynfekować;
 • obowiązuje absolutny zakaz przynoszenia przez dzieci zabawek lub innych przedmiotów;
 • do Przedszkola dzieci przyprowadzają wyłącznie zdrowi i nie poddawani aktualnie kwarantannie rodzice lub opiekunowie. Osoby z objawami chorobowymi mogącymi sugerować zakażenie lub w razie uzasadnionego podejrzenia złamania kwarantanny, nie zostaną wpuszczone na teren Przedszkola, o podejrzenia złamania kwarantanny zostaną dodatkowo powiadomione służby sanitarne;
 • jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do Przedszkola;
 • do Przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugeru­jących chorobę zakaźną;
 • wprowadza się zasadę mierzenia temperatury i wywiadu na temat stanu zdrowia dziecka (rodziców należy pouczyć o ewentualnych konsekwencjach zatajenia istotnych informacji mogących świadczyć o zakażeniu dziecka, domowników lub kwarantannie tych osób, w tym odpowiedzialności karnej z Art. 165. § 1 ust. 1 Kodeksu karnego – pozbawienie wolności od 6 miesięcy do lat 8);
 • ustala się dopuszczalną temperaturę 37,5 C
 • należy uzyskać pisemną zgodę rodziców/opiekunów na pomiar temperatury ciała dziecka również w trakcie pobytu w Przedszkolu, jeśli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystą­pienia niepokojących objawów chorobowych (brak takiej zgody jest równoznaczny z rezy­gnacją rodziców / opiekunów z pobytu dziecka pod opieką Przedszkola);
 • zostanie zakupiony termometr bezdotykowy w celu mierzenia temperatury dzieciom oraz pracownikom przebywającym na terenie Przedszkola:
 • jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie, że dziecko jest chore i może zarażać inne dzieci nie może przebywać w Przedszkolu, rodzic jest zobowiązany do zabrania dziecka do domu i skontak­towania się z lekarzem;
 • rodzice lub opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/ze Przedszkola oraz nauczyciele i inni pracownicy Przedszkola, są zobowiązani stosować środki ochrony osobistej (rę­kawiczki, maseczki ochronne, ewentualnie przyłbice);
 • przy drzwiach wejściowych należy zorganizować stanowisko do dezynfekcji i umieścić in­formację o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe (nie dotyczy dzieci), wchodzące do Przedszkola;
 • należy dopilnować, aby rodzice/opiekunowie dezynfekowali dłonie przy wejściu, zakładali rękawiczki ochronne oraz zakrywali usta i nos (maseczki, przyłbice);
 • rodzice lub opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z Przedszkola są zobowiązani zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2m;
 • rodzice lub opiekunowie mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej Przedszkola(krótki korytarz) z zachowaniem zasady -1 rodzic z dzieckiem na 15 m2 (in­formacja dotycząca maksymalnej ilości osób zostanie uwidoczniona na drzwiach wejścio­wych Przedszkola);
 • podczas przekazywania / odbierania dziecka na terenie Przedszkola może przebywać tylko jedna osoba (rodzic, opiekun), pobyt osób towarzyszących (np. drugi rodzic, inne dzieci – ro­dzeń­stwo) jeżeli to konieczne, należy ograniczyć wyłącznie do ogrodu przedszkolnego. Obowiązuje całkowity zakaz poruszania się po terenie Przedszkola osób nie będą­cych pracownikami wykonującymi czynności służbowe (z wyłączeniem ogrodu przedszkolnego);
 • podczas przekazywania / odbierania dziecka na teren budynku zabrania się wnoszenia to­reb, siatek i innych pojemników np. z zakupami (nie dotyczy damskich torebek i męskich sa­szetek na dokumenty) oraz zbędnych przedmiotów np. rowerki, hulajnogi itp. (nie dotyczy wózków dziecięcych);
 • należy zaktualizować wszystkie numery kontaktowe do rodziców i opiekunów dzieci oraz uczulić te osoby na konieczność bezwzględnego odbierania telefonów z Przedszkola (można za­chęcać rodziców / opiekunów do przypisania charakterystycznego, wyraźnego dzwonka do kontaktu „Przedszkole”);
 • należy uzupełnić istniejące wykazy telefonów o numery do: organu prowadzącego, stacji sanitarno – epidemiologicznej, służb medycznych i umieścić je w miejscu łatwo dostępnym;
 • pracownicy powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni Przedszkola, wynoszący min. 1,5 m;
 • personel kuchenny nie może kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi;
 • wprowadza się zakaz wchodzenia do budynku Przedszkola osób trzecich (np. dostawcy materia­łów i/lub usług) z wyłączeniem sytuacji awaryjnych uniemożliwiających normalne funkcjo­nowanie placówki;
 • dostarczane z zewnątrz towary, materiały należy odbierać od dostawców przed wejściem do budynku z zastosowaniem środków ochrony osobistej (maseczka, rękawice ochronne);
 • dostarczone z zewnątrz towary, materiały należy poddać dezynfekcji za pomocą środków dezynfekujących. Towary, materiały, które nie mogą być dezynfekowane płynnym środkiem dezynfe­kującym należy poddać „kwarantannie” przez min. 48 godz. w wyznaczonym do tego celu pomiesz­czeniu (nie dotyczy produktów spożyw­czych);
 • sale, w których organizowane są zajęcia, należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę w spo­sób eliminujący powstawanie przeciągów i/lub wychłodzenie dzieci;
 • zaleca się korzystanie, pod nadzorem nauczycieli z istniejących na terenie Przedszkola placu za­baw;
 • wychodzenie na plac zabaw poszczególnych grup, należy tak zorganizować aby dzieci nie kontaktowały się ze sobą wzajemnie (dyrektor opracuje stosowny harmonogram); plac zabaw może być decyzją Dyrektora zamknięty – wyłączony z użytkowania
 • każdorazowo przed wyjściem dzieci na plac zabaw należy przeprowadzić dezynfekcję sprzę­tu na placu zabaw, nie zdezynfekowany sprzęt musi być oznaczony taśmą zabezpie­czającą przed jego używaniem;
 • obowiązuje absolutny zakaz wychodzenia poza teren Przedszkola;
 • podczas zabaw, należy preferować używanie przez dzieci różnych egzemplarzy zabawek (eli­minować sytuacje gdzie dzieci bawią się tą samą zabawką, jedno po drugim), w przypadku pojedynczych egzemplarzy zabawek, przed przekazaniem zabawki kolejnemu dziecku, na­leży ją zdezynfekować;
 • wzmóc nadzór nad zabawami (zachowaniami) dzieci, każdorazowo zabawka, która była wkładana przez dziecko do buzi musi być bezwzględnie umyta i zde­zynfekowana przed odłożeniem jej na półkę lub przekazaniem innemu dziecku;
 • w miarę możliwości powstrzymywać dzieci od wzajemnych, bliskich kontaktów (przytulanie, całowanie tzw. „buziaczki” itp.),
 • zabawy należy organizować w taki sposób, aby w miarę możliwości zachować bezpieczny dystans pomiędzy dziećmi, unikać zabaw wymagających bliskiego kontaktu dzieci lub sku­pisk,
 • we wszystkich pomieszczeniach sanitarno – higienicznych zapewnia się środki do mycia i de­zynfekcji rąk;
 • dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk muszą być umieszczone w miejscach niedostępnych dla dzieci;
 • we wszystkich pomieszczeniach sanitarno – higienicznych wywieszone są instrukcje HACCP bezpiecznego mycia i dezynfekcji rąk (w przypadku zauważenia jej ubytku należy niezwłocz­nie powiadomić o tym dyrektora w celu nie­zwłocznego uzupełnienia braku;
 • umieścić obrazkową instrukcję mycia rąk w pomieszczeniach higie­niczno – sanitarnych dzieci, podczas mycia rąk przez dzieci zachęcać do mycia zgodnie z in­strukcją,
 • do odwołania zawiesza się proces edukacyjno – profilaktycznego mycia przez dzieci zębów w Przedszkolu,
 • wszyscy pracownicy są zaopatrzeni w odpowiednie, indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos (przyłbice), a także fartuchy z długim ręka­wem (do użycia w razie konieczności np. przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka – adekwatnie do aktualnej sytuacji);
 • wszyscy pracownicy są zobowiązani do bezwzględnego stosowania środków ochrony indy­widualnej zgodnie z instrukcją producenta i niniejszymi ustaleniami;
 • codzienne prace porządkowe, należy przeprowadzać starannie ze szczególnym uwzględnie­niem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania po­wierzchni do­tykowych – poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, ram leżaczków, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów biurek, stołów i stolików w salach;
 • przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta zawartych w Karcie charakterystyki lub znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomiesz­czeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służą­cych do dezynfekcji;
 • należy wzmóc nadzór nad codziennymi pracami porządkowymi;
 • korzystanie z dystrybutorów wody przez pracowników jest możliwe wyłącznie w miejscach niedostępnych dla dzieci. Dzieciom napoje podaje wyłącznie osoba dorosła- pracownik;
 • przed wydaniem posiłków dzieciom oraz po zakończeniu ich spożywania należy zdezynfeko­wać powierzchnie stolików i krzesełka;
 • przed spożyciem posiłku dzieci muszą bezwzględnie umyć ręce (zgodnie z instrukcją);
 • posiłki powinny być pozostawione na wózku gastronomicznym przed wej­ściem do kuchni, do pomieszczeń pobytu dzieci posiłki są dostarczane przez opiekunów danej grupy;
 • po spożyciu posiłku, puste naczynia są wystawiane na zewnątrz na wózek gastronomiczny prze opiekunów danej grupy, a następnie odbierane przez personel kuchenny unikając kontaktu z pozostałymi pracownikami;
 • obowiązuje całkowity zakaz wchodzenia personelu kuchennego do pomieszczeń pobytu dzieci;
 • obowiązuje całkowity zakaz wchodzenia osób niezwiązanych z przygotowa­niem posiłków do pomieszczeń w których przygotowuje się posiłki (kuchnia);
 • osoby wydające posiłki dzieciom oraz wspomagające dzieci podczas jedzenia muszą bezwzględnie umyć ręce i zdezynfekować ręce (zgodnie z instrukcją),
 • należy wzmóc nadzór nad przestrzeganiem obowiązujących instrukcji i procedur HACCP pod­czas wszystkich czynności związanych z przygotowaniem i wydawaniem posiłków;

UWAGA !

 • jeżeli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w od­rębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu (z zapewnieniem minimum 2 m odle­głości od innych osób) i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego ode­brania dziecka ze Przedszkola;
 • w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19 (pra­cownika, lub dziecka) należy postępować ściśle zgodnie z „Procedurą bezpiecznego postę­po­wania w sytuacji wystąpienia u pracownika lub dziecka pozostającego pod opieką Przedszkola nr 9 w Siemianowicach Śląskich niepokojących objawów sugerujących zakażenie COVID-19” stanowiącą załącznik do niniejszych ustaleń;

Decyzje i polecenia wydane przez służby sanitarne i/ lub medyczne są nadrzędne w stosunku do niniejszych ustaleń.

Niniejsze ustalenia obowiązują od dnia ich zatwierdzenia przez Dyrektora Przedszkola.

Załączniki:

 1. Procedura bezpiecznego postę­po­wania w sytuacji wystąpienia u pracownika lub dziecka pozostającego pod opieką Przedszkola nr 9 w Siemianowicach Śląskich niepokojących objawów sugerujących zakażenie COVID-19

Opracowanie:

Biuro Doradztwa Zawodowego oraz Szkoleń w Dziedzinie BHP i Ppoż.– bhp „AB-bhp” Andrzej Brol
40-748 Katowice ul. Karasiowa 52Tel. +48 608-04-14-07

zatwierdził:
DYREKTOR
Monika Korfanty

Zalecenia dla nauczycieli

 • Pamiętaj o samoobserwacji i pomiarze temperatury 2 x dziennie. W przypadku pod­wyższo­nej temperatury (powyżej 37°C) pozostań w domu i skorzystaj z teleporady medycznej.
 • Na ile jest to możliwe, wyjaśnij dzieciom, jakie zasady w Przedszkolu obowiązują i dlacze­go zostały wprowadzone. Przekazuj komunikat w formie pozytywnej, aby wytworzyć w słucha­czach poczucie bezpieczeństwa i odpowiedzialności za swoje zachowanie, a nie lęku.
 • Nie organizuj wyjść poza teren Przedszkola (np. spacer do parku).
 • Usuń z sali, przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, np. pluszowe zabawki. Jeżeli do zajęć wykorzystujesz przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) powinieneś je systematycznie dezynfekować.
 • Wietrz salę, w której organizujesz zajęcia, co najmniej raz na godzinę.
 • Zwracaj uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, bądź sam myj dzieciom ręce wodą z mydłem, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie ze świeżego powietrza. Zorganizuj pokaz właściwego mycia rąk. Przypominaj i dawaj przykład. Możesz uatrakcyjnić mycie rąk poprzez historyjki obrazkowe (obejmujące kolejne etapy mycia rąk) czy zabawy paluszkowe, śpiewanie w trakcie mycia.
 • Organizując dziecku miejsce do spania, zachowaj przy tym dystans pomiędzy leżaczkami. Po zakończeniu odpoczynku zdezynfekuj leżaczki.
 • Unikaj organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu, organizuj zajęcia relaksacyjne – możesz opowiadać znane Ci wiersze lub znaleźć w sieci słuchowiska, które możesz włączyć dziecku.

 

Zalecenia dla rodziców
Rodzicu!

 • Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w Przedszkolu, przekaż dyrektorowi / nauczycielowi informacje o stanie zdrowia dziecka, które są istotne.
 • Przyprowadź do instytucji dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych. Stosuj się do zale­ceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania dziecka do instytucji.
 • Przed przyprowadzeniem dziecka do instytucji zmierz dziecku temperaturę.
 • Nie posyłaj do instytucji dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izola­cji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu i stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 • Wyjaśnij dziecku, aby nie zabierało do Przedszkola zabawek i niepotrzebnych przedmiotów.
 • Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na przywitanie.
 • Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania. Pa­miętaj, że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu

ZAŁACZNIK NR 1 DO USTALEŃ DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 9 W SIEMIANOWICACH ŚL.
W celu minimalizacji narażenia na ryzyko zakażenia wirusem COVID-19
dzieci oraz pracowników Przedszkola nr 9 w Siemianowicach Śląskich,
działając na rekomendacji dotyczących organizacji zajęć rewalidacyjnych, rewalidacyjno-wychowawczych,

ustalam następujące, dodatkowe wymagania bezpieczeństwa:

 • wszyscy pracownicy, przed wznowieniem opieki nad dziećmi winni być ponownie zapoznani z obowiązującymi instrukcjami i procedurami higieniczno – sanitarnymi oraz niniejszymi ustaleniami za pisemnym potwierdzeniem;
 • dodatkowe wymagania bezpieczeństwa, konieczne dla zachowania zdrowia należy udostęp­nić do wiadomości rodziców / opiekunów dzieci zajęć rewalidacyjnych i w razie potrzeby odpowiednio wyjaśnić;
 • w grupie może przebywać określona liczba dzieci (przy zachowaniu zasady, że minimalna przestrzeń do zajęć dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 dziecko i każdego nauczyciela);
 • nauczyciele prowadzący zajęcia rewalidacyjne powinni używać osłony ust i nosa (o ile specyfika prowadzonych zajęć nie wymaga ich odsłonięcia);
 • wprowadza się zakaz korzystania z telefonów przez osoby prowadzące zajęcia rewalidacyjne  (zakaz dotyczy również dzieci);
 • do pracy w Przedszkolu mogą przychodzić jedynie osoby zdrowe, bez jakichkolwiek obja­wów wskazujących na chorobę zakaźną;
 • obowiązuje absolutny zakaz przynoszenia przez dzieci zabawek lub innych przedmiotów;
 • do Przedszkola dzieci przyprowadzają wyłącznie zdrowi i nie poddawani aktualnie kwaran­tannie rodzice lub opiekunowie. Osoby z objawami chorobowymi mogącymi sugerować za­każenie lub w razie uzasadnionego podejrzenia złamania kwarantanny, nie zostaną wpusz­czone na teren Przedszkola, o podejrzenia złamania kwarantanny zostaną dodatkowo po­wiadomione służby sanitarne;
 • jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do Przedszkola na zajęcia rewalidacyjne;
 • na zajęcia może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugeru­jących chorobę zakaźną;
 • w zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby, które w ciągu ostatnich 14 dni miały kontakt z osobą chorą z powodu infekcji wywołanej koronawirusem lub podejrzaną o zakażenie;
 • wprowadza się zasadę mierzenia temperatury i wywiadu na temat stanu zdrowia dziecka (rodziców należy pouczyć o ewentualnych konsekwencjach zatajenia istotnych informacji mogących świadczyć o zakażeniu dziecka, domowników lub kwarantannie tych osób, w tym odpowiedzialności karnej z Art. 165. § 1 ust. 1 Kodeksu karnego – pozbawienie wolności od 6 miesięcy do lat 8);
 • należy uzyskać pisemną zgodę rodziców/opiekunów na pomiar temperatury ciała dziecka również w trakcie pobytu na zajęciach, jeśli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystą­pienia niepokojących objawów chorobowych (brak takiej zgody jest równoznaczny z rezy­gnacją rodziców / opiekunów z pobytu dziecka na zajęciach);
 • w przypadku brak zgody rodziców/opiekunów należy kontynuować pracę z dziećmi z wyko­rzystaniem metod i technik kształcenia na odległość;
 • zostanie zakupiony termometr bezdotykowy w celu mierzenia temperatury dzieciom oraz pracownikom przebywającym na terenie Przedszkola;
 • jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie, że dziecko jest chore i może zarażać inne dzieci nie może przebywać w Przedszkolu, rodzic jest zobowiązany do zabrania dziecka do domu i skontaktowania się z lekarzem;
 • rodzice lub opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci oraz nauczyciele i inni pra­cownicy Przedszkola, są zobowiązani stosować środki ochrony osobistej (rękawiczki, ma­seczki ochronne, ewentualnie przyłbice);
 • przy drzwiach wejściowych należy zorganizować stanowisko do dezynfekcji i umieścić in­formację o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe (nie dotyczy dzieci), wchodzące do Przedszkola;
 • należy dopilnować, aby rodzice/opiekunowie dezynfekowali dłonie przy wejściu, zakładali rękawiczki ochronne oraz zakrywali usta i nos (maseczki, przyłbice);
 • rodzice lub opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z Przedszkola są zobo­wiązani zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2m;
 • rodzice lub opiekunowie mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej Przed­szkola(krótki korytarz) z zachowaniem zasady -1 rodzic z dzieckiem na 15 m2
 • podczas przekazywania / odbierania dziecka na terenie Przedszkola może przebywać tylko jedna osoba (rodzic, opiekun), pobyt osób towarzyszących (np. drugi rodzic, inne dzieci – ro­dzeń­stwo) jeżeli to konieczne, należy ograniczyć wyłącznie do ogrodu przedszkolnego. Obowiązuje całkowity zakaz poruszania się po terenie Przedszkola osób nie będą­cych pra­cownikami wykonującymi czynności służbowe (z wyłączeniem ogrodu przedszkolnego);
 • podczas przekazywania / odbierania dziecka na teren budynku zabrania się wnoszenia to­reb, siatek i innych pojemników np. z zakupami (nie dotyczy damskich torebek i męskich sa­szetek na dokumenty) oraz zbędnych przedmiotów np. rowerki, hulajnogi itp. (nie dotyczy wózków dziecięcych);
 • należy zaktualizować wszystkie numery kontaktowe do rodziców i opiekunów dzieci oraz uczulić te osoby na konieczność bezwzględnego odbierania telefonów z Przedszkola;
 • należy uzupełnić istniejące wykazy telefonów o numery do: organu prowadzącego, stacji sanitarno – epidemiologicznej, służb medycznych i umieścić je w miejscu łatwo dostępnym;
 • pracownicy powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni Przedszkola, wynoszący min. 1,5 m;
 • kadra niezaangażowana w bezpośrednią pracę z dziećmi nie może kontaktować się z dzieć­mi oraz personelem prowadzącym zajęcia rewalidacyjne;
 • wprowadza się zakaz wchodzenia do budynku Przedszkola osób trzecich (np. dostawcy ma­teria­łów i/lub usług) z wyłączeniem sytuacji awaryjnych uniemożliwiających normalne funk­cjo­nowanie placówki;
 • sale, w których organizowane są zajęcia, należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę w spo­sób eliminujący powstawanie przeciągów i/lub wychłodzenie dzieci;
 • wprowadza się zakaz korzystania z placu zabaw;
 • obowiązuje absolutny zakaz wychodzenia poza teren Przedszkola;
 • w miarę możliwości powstrzymywać dzieci od wzajemnych, bliskich kontaktów (przytulanie, całowanie tzw. „buziaczki” itp.),
 • zabawy należy organizować w taki sposób, aby w miarę możliwości zachować bezpieczny dy­stans pomiędzy dziećmi, unikać zabaw wymagających bliskiego kontaktu dzieci lub skupisk,
 • w Przedszkolu zostaną udostępnione w łazienkach zamykane kosze wyłożone workiem folio­wym na zużyte środki ochrony osobistej oraz na zużyte chusteczki do nosa;
 • we wszystkich pomieszczeniach sanitarno – higienicznych zapewnia się środki do mycia i de­zynfekcji rąk;
 • dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk muszą być umieszczone w miejscach niedostępnych dla dzieci;
 • obowiązuje zakaz noszenia biżuterii (pierścionków, bransoletek, zegarków itp.) w pracy, przez pracow­ników Przedszkola;
 • we wszystkich pomieszczeniach sanitarno – higienicznych wywieszone są instrukcje HACCP bezpiecznego mycia i dezynfekcji rąk (w przypadku zauważenia jej ubytku należy niezwłocz­nie powiadomić o tym dyrektora w celu nie­zwłocznego uzupełnienia braku;
 • umieścić obrazkową instrukcję mycia rąk w pomieszczeniach higieniczno – sanitarnych dzieci, podczas mycia rąk przez dzieci zachęcać do mycia zgodnie z instrukcją,
 • wszyscy pracownicy są zaopatrzeni w odpowiednie, indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos (przyłbice), a także fartuchy z długim ręka­wem (do użycia w razie konieczności np. przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka – adekwatnie do aktualnej sytuacji);
 • wszyscy pracownicy są zobowiązani do bezwzględnego stosowania środków ochrony indy­widualnej zgodnie z instrukcją producenta i niniejszymi ustaleniami;
 • codzienne prace porządkowe, należy przeprowadzać starannie ze szczególnym uwzględnie­niem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni do­tykowych – poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, ram leżaczków, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów biurek, stołów i stolików w salach, a także wszelkiego rodzaju urządzeń i sprzętu pomocniczego, używanego w trakcie zajęć rewalidacyjnych;
 • w szczególności należy przeprowadzić takie działania po zakończeniu zajęć przez uczestnika) i przed rozpoczęciem zajęć przez uczestnika lub kolejną grupę uczestników;
 • przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta zawartych w Karcie charakterystyki lub znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomiesz­czeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służą­cych do dezynfekcji;
 • należy wzmóc nadzór nad codziennymi pracami porządkowymi;
 • korzystanie z dystrybutorów wody przez pracowników jest możliwe wyłącznie w miejscach niedostępnych dla dzieci. Dzieciom napoje podaje wyłącznie osoba dorosła- pracownik;
 • należy wzmóc nadzór nad przestrzeganiem obowiązujących instrukcji i procedur HACCP pod­czas wszystkich czynności związanych z przygotowaniem i wydawaniem posiłków.

UWAGA !

 • jeżeli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w od­rębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu (z zapewnieniem minimum 2 m odle­głości od innych osób) i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego ode­brania dziecka ze Przedszkola;
 • w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19 (pra­cow­nika, lub dziecka) należy postępować ściśle zgodnie z „Procedurą bezpiecznego postę­po­wania w sytuacji wystąpienia u pracownika lub dziecka pozostającego pod opieką Przedszkola nr 9 w Siemianowicach Śląskich niepokojących objawów sugerujących zakażenie COVID-19” sta­nowiącą załącznik do niniejszych ustaleń.

 

Decyzje i polecenia wydane przez służby sanitarne i/ lub medyczne są nadrzędne w stosunku do niniejszych ustaleń.
Niniejsze ustalenia obowiązują od dnia ich zatwierdzenia przez Dyrektora Przedszkola.

Zatwierdził:
Dyrektor Monika Korfanty

 

Zalecenia dla nauczycieli

 • Pamiętaj o samoobserwacji i pomiarze temperatury 2 x dziennie. W przypadku pod­wyższo­nej temperatury (powyżej 37°C) pozostań w domu i skorzystaj z teleporady medycznej.
 • Bezwzględnie stosuj środki ochrony osobistej (np. rękawiczek, maseczek itp.) oraz myj i dezynfekuj ręce, w tym szczególnie:
 • przed i po kontakcie z dziećmi,
 •  po kontakcie z zanieczyszczonymi powierzchniami lub sprzętem,
 • po usunięciu środków ochrony osobistej.
 • Nie noś biżuterii w pracy – na rękach poniżej łokcia nie można nosić żadnych pierścionków, zegarków, bransoletek, gdyż utrudniają one prawidłowe umycie, dezynfekcję rąk.
 • Na ile jest to możliwe, wyjaśnij dzieciom, jakie zasady w Przedszkolu obowiązują i dlacze­go zostały wprowadzone. Przekazuj komunikat w formie pozytywnej, aby wytworzyć w słucha­czach poczucie bezpieczeństwa i odpowiedzialności za swoje zachowanie, a nie lęku.
 • Nie organizuj wyjść poza teren Przedszkola (np. spacer do parku).
 • Usuń z sali, przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, np. pluszowe zabawki. Jeżeli do zajęć wykorzystujesz przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) powinieneś je systematycznie dezynfekować.
 • Wietrz salę, w której organizujesz zajęcia, co najmniej raz na godzinę.
 • Zwracaj uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, bądź sam myj dzieciom ręce wodą z mydłem, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie ze świeżego powietrza. Zorganizuj pokaz właściwego mycia rąk. Przypominaj i dawaj przykład. Możesz uatrakcyjnić mycie rąk poprzez historyjki obrazkowe (obejmujące kolejne etapy mycia rąk) czy zabawy paluszkowe, śpiewanie w trakcie mycia.
 • Uświadamiaj i zwracaj dzieciom uwagę na konieczność higieny dróg oddechowych (podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką, a następnie jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce), a także na unikanie do­tykania oczu, nosa i ust.
 • Organizując dziecku miejsce do spania, zachowaj przy tym dystans pomiędzy leżaczkami. Po zakończeniu odpoczynku zdezynfekuj leżaczki.
 • Unikaj organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu, organizuj zajęcia relaksacyjne – możesz opowiadać znane Ci wiersze lub znaleźć w sieci słuchowiska, które możesz włączyć dziecku.

 

Zalecenia dla rodziców
Rodzicu!

 • Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w Przedszkolu, przekaż dyrekto­rowi / nauczycielowi informacje o stanie zdrowia dziecka, które są istotne.
 • Przyprowadź do instytucji dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych. Stosuj się do zale­ceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania dziecka do instytucji.
 • Przed przyprowadzeniem dziecka do instytucji zmierz dziecku temperaturę.
 • Nie posyłaj do instytucji dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izola­cji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu i stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 • Wyjaśnij dziecku, aby nie zabierało do Przedszkola zabawek i niepotrzebnych przedmiotów.
 • Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na przywitanie.
 • Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania. Pa­miętaj, że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu

zatwierdził:
DYREKTOR
MONIKA KORFANTY

English idioms by theidioms.com

Skip to content